306271-64เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
Information Technology for Business Analytic
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมายและประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทและความสำคัญของข้อมูลมหัต (Big Data) ที่มีต่อการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ แนวคิดและผลกระทบจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร การควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในองค์กร  ประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:40-12:0022.5.5(คี่)022C403010X    
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. อภิสิทธิ์ เดิมสันเทียะ
สำรองให้:การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
32-30-2
8-0-8
สอบปลายภาค: 26 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
การบัญชี [651214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ ไม่กำหนด.
  P2 พฤหัสบดี12:50-16:1022.5.1(คี่)022C392910X    
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.ทิพย์สุดา วงศ์คำดี
สำรองให้:การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
29-28-1
10-1-9
สอบปลายภาค: 26 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
การบัญชี [621214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ ไม่กำหนด.
การบัญชี [651214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ ไม่กำหนด.
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 อาทิตย์12:00-15:2027.03.04029C221111X    
การบัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายศิววิชญ์ จั้นอรัญ
สำรองให้:การบัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
12-11-1
10-0-10
สอบปลายภาค: 2 ก.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
การบัญชี [646214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 25 หมู่ 1 ห้องสอบ 13.36**
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทและความสำคัญของข้อมูลมหัต (Big Data) ที่มีต่อการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ แนวคิดและผลกระทบจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร การควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในองค์กร
ประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123