225202-64ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
Foreign Language in Thai
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาลักษณะของภาษาต่างประเทศที่นำมาใช้ในภาษาไทย การยืมคำศัพท์และสำนวน การสร้างคำ การเรียงคำในประโยค อิทธิพลของภาษาต่าง ๆ ที่มีต่อภาษาไทย  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์09:00-12:0027.04.13**029C19190X    
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ปทุมวดี ล้ำเลิศ
สำรองให้:ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,19-19-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ลักษณะของภาษาต่างประเทศที่นำมาใช้ในภาษาไทย การยืมคำศัพท์และสำนวน การสร้างคำ การเรียงคำในประโยค อิทธิพลของภาษาต่าง ๆ ที่มีต่อภาษาไทย

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123