101302-62ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
Practicum 2
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หน่วยกิต1 (0-45-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนด้วยการสังเกตการปฏิบัติหน้าที่ของครูในสถานศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์พัฒนาการของผู้เรียนตามศักยภาพ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในสถานศึกษา
เงื่อนไขรายวิชา: 101301
รายวิชาต่อเนื่อง:101402
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ12:50-14:3032.03.01**044C30300X    
คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวสุภัทรา เกิดมงคล
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,30-30-0
สอบปลายภาค:
  P2 พุธ14:30-16:1032.03.01**044C27261X    
คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: นางสาวสุภัทรา เกิดมงคล
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,27-26-1
สอบปลายภาค:
  P3 พุธ16:10-17:5027.04.11**029C27261X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,27-26-1
สอบปลายภาค:
  P4 พุธ12:50-14:309.13.09**009C28280X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. ดร.เฉลิมศรี จอกทอง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
  P5 พุธ12:50-14:3017.37017C30282X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. พัทธนันท์ เกิดคง
ผศ. โสภิดา โคตรโนนกอก
ดร.กาญจนา ท่อแก้ว
ผศ. สาวิตรี จันทร์โสภา
ผศ. นันทกา ปรีดาศักดิ์
ผศ. กรกนก ธูปประสม
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,30-28-2
สอบปลายภาค:
  P6 พุธ14:30-16:1017.37017C30291X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. พัทธนันท์ เกิดคง
ผศ. โสภิดา โคตรโนนกอก
ผศ. สาวิตรี จันทร์โสภา
ผศ. นันทกา ปรีดาศักดิ์
ผศ. กรกนก ธูปประสม
ดร.กาญจนา ท่อแก้ว
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,30-29-1
สอบปลายภาค:
  P7 จันทร์16:10-17:509.06.06**009C33330X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. หทัยวรรณ มณีวงษ์
ผศ.ดร.กาญจนา คำผา
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,33-33-0
สอบปลายภาค:
  P8 พฤหัสบดี16:10-17:509.12.09**009C33330X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.กาญจนา คำผา
ดร. หทัยวรรณ มณีวงษ์
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,33-33-0
สอบปลายภาค:
  P9 ศุกร์14:30-16:1011.44**011C27270X    
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.โยธิน สุริยพงศ์
ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,27-27-0
สอบปลายภาค:
  P10 พฤหัสบดี10:20-12:005.4.3**005C22220X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. นัยน์ปพร ชุติภาดา
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,22-22-0
สอบปลายภาค:
  P11 พฤหัสบดี08:40-10:205.4.3**005C22220X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. นัยน์ปพร ชุติภาดา
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,22-22-0
สอบปลายภาค:
  P12 จันทร์08:40-10:205.3.5**005C17170X    
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: นายศศิพงศ์ วงศ์ษา
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,17-17-0
สอบปลายภาค:
  P13 จันทร์10:20-12:005.3.5**005C18180X    
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: นายศศิพงศ์ วงศ์ษา
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,18-18-0
สอบปลายภาค:
  P14 จันทร์12:50-14:3011.11**011C30300X    
เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.กมณชนก วงศ์สุขสิน
สำรองให้:เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,30-30-0
สอบปลายภาค:
  P15 ศุกร์12:50-14:3011.46**011C23230X    
ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. วันธนา ศิลปวิลาวัณย์
รศ.ดร. บุปผชาติ ต่อบุญสูง
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,23-23-0
สอบปลายภาค:
  P16 ศุกร์12:50-14:309.14.06**009C33321X    
ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: รศ.ดร. วาสนา กีรติจำเริญ
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,33-32-1
สอบปลายภาค:
  P17 พุธ12:50-14:3032.05.05**044C27270X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.ขวัญใจ ดีจริง
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,27-27-0
สอบปลายภาค:
  P18 พุธ12:50-14:3026.51**027C29290X    
ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,29-29-0
สอบปลายภาค:
  P19 พฤหัสบดี16:10-17:509.06.05**009C25250X    
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.ประจักษ์ แป๊ะสกุล
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,25-25-0
สอบปลายภาค:
  P20 ศุกร์15:20-17:009.06.11**009C27270X    
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. ดร.ประจักษ์ แป๊ะสกุล
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,27-27-0
สอบปลายภาค:
  P21 พุธ12:50-14:3034.02.02**046C31301X    
พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง
ผศ. ฤทธี เทพไทอำนวย
ดร. ดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์
ดร. พลากร มะโนรัตน์
ดร.สิทธิชัย เป้งคำภา
ผศ. กฤษณา จินดาสอน
ผศ. ทูรย์ มีกุดเวียน
สำรองให้:พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,31-30-1
สอบปลายภาค:
  P22 พุธ14:30-16:1034.02.02**046C29272X    
พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. ฤทธี เทพไทอำนวย
ดร.สิทธิชัย เป้งคำภา
ดร. พลากร มะโนรัตน์
ผศ. ทูรย์ มีกุดเวียน
ผศ.ดร.พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง
ผศ. กฤษณา จินดาสอน
ดร. ดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์
สำรองให้:พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,29-27-2
สอบปลายภาค:
  P23 พฤหัสบดี12:50-14:3031.07.02**042C31310X    
พุทธศาสนศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: นายโยธิน มาหา
สำรองให้:พุทธศาสนศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,31-31-0
สอบปลายภาค:
  P24 พุธ12:50-14:3018.305018C28280X    
การศึกษาพิเศษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. สุภาวดี วิสุวรรณ
สำรองให้:การศึกษาพิเศษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
  P25 จันทร์08:40-10:2017.46017C23230X    
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวรัชชนันท์ พึ่งจันดุม
ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร
ผศ. ดร.รัฐกรณ์ คิดการ
ผศ.ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์
ผศ.ดร.วันวิสาข์ โชรัมย์
ดร. ปิยนุช วงศ์กลาง
นายกิติกร ทิพนัด
ผศ. จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร
สำรองให้:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,23-23-0
สอบปลายภาค:
  P26 พุธ14:30-16:1032.05.05**044C28280X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. ดร.ขวัญใจ ดีจริง
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
  P27 จันทร์12:50-14:3038.1.01052C231211X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. สุรศักดิ์ เทศประสิทธิ์
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
13-12-1
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P28 จันทร์10:20-12:0038.1.01052C261511X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. สุรศักดิ์ เทศประสิทธิ์
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
16-15-1
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนด้วยการสังเกตการปฏิบัติหน้าที่ของครูในสถานศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์พัฒนาการของผู้เรียนตามศักยภาพ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในสถานศึกษา
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123