101302-62ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
Practicum 2
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หน่วยกิต1 (0-45-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนด้วยการสังเกตการปฏิบัติหน้าที่ของครูในสถานศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์พัฒนาการของผู้เรียนตามศักยภาพ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในสถานศึกษา
เงื่อนไขรายวิชา: 101301
รายวิชาต่อเนื่อง:101402
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ12:50-14:3038.5.20 **052C28271X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.กาญจนา ท่อแก้ว
ผศ. พัทธนันท์ เกิดคง
ผศ. นันทกา ปรีดาศักดิ์
ผศ. กรกนก ธูปประสม
ผศ. สาวิตรี จันทร์โสภา
ผศ. โสภิดา โคตรโนนกอก
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,28-27-1
สอบปลายภาค:
  P2 พุธ14:30-16:1038.5.20 **052C26260X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. โสภิดา โคตรโนนกอก
ดร.กาญจนา ท่อแก้ว
ผศ. กรกนก ธูปประสม
ผศ. นันทกา ปรีดาศักดิ์
ผศ. พัทธนันท์ เกิดคง
ผศ. สาวิตรี จันทร์โสภา
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,26-26-0
สอบปลายภาค:
  P3 พุธ12:50-14:309.13.09**009C14140X    
การศึกษาพิเศษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. เพ็ญสุดา จิโนการ
สำรองให้:การศึกษาพิเศษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,14-14-0
สอบปลายภาค:
  P4 พุธ12:50-14:3032.03.06**044C34340X    
คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. นำสุข นวพงษ์พิพัฒน์
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,34-34-0
สอบปลายภาค:
  P5 พุธ12:50-14:3032.03.01**044C33330X    
คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ญาณภัทร ทองร่อน
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,33-33-0
สอบปลายภาค:
  P6 จันทร์12:50-14:3032.05.05**044C17170X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.ขวัญใจ ดีจริง
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,17-17-0
สอบปลายภาค:
  P7 จันทร์14:30-16:1032.05.05**044C17161X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. ดร.ขวัญใจ ดีจริง
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,17-16-1
สอบปลายภาค:
  P8 พุธ10:20-12:0024.323**024C29281X    
เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.กมณชนก วงศ์สุขสิน
สำรองให้:เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,29-28-1
สอบปลายภาค:
  P9 พุธ12:50-14:309.07.07-08**009C31310X    
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. วิกานดา ชัยรัตน์
ผศ. กนกกร เมตตาจิต
ดร. ประภัสสร ชโลธร
สำรองให้:จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,31-31-0
สอบปลายภาค:
  P10 พุธ12:50-14:3011.409**011C22220X    
ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.ณัฐกานต์ ศาสตร์สูงเนิน
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,22-22-0
สอบปลายภาค:
  P11 พฤหัสบดี15:20-17:005.3.6**005C16160X    
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นางสุธาสินี หาญชนะ
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,16-16-0
สอบปลายภาค:
  P12 พฤหัสบดี17:00-18:405.3.6**005C15141X    
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: นางสุธาสินี หาญชนะ
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,15-14-1
สอบปลายภาค:
  P13 พฤหัสบดี09:30-11:109.12.05-06**009C11110X    
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.รัฐกรณ์ คิดการ
ดร. ปิยนุช วงศ์กลาง
ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร
นายกิติกร ทิพนัด
ผศ. จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร
ผศ.ดร.วันวิสาข์ โชรัมย์
ผศ.ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์
สำรองให้:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,11-11-0
สอบปลายภาค:
  P14 ศุกร์12:50-14:305.1.3**005C28280X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. รัตติกร ศรีชัยชนะ
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
  P15 พุธ12:50-14:3034.02.02**046C25241X    
พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. กฤษณา จินดาสอน
ผศ. ฤทธี เทพไทอำนวย
ผศ. ทูรย์ มีกุดเวียน
ดร. พลากร มะโนรัตน์
ผศ.ดร.พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง
ดร. ดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์
ดร.สิทธิชัย เป้งคำภา
นายศักดา สวัสดิ์วร
นางสาวธนาวรรณ นุ่นจันทร์
สำรองให้:พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,25-24-1
สอบปลายภาค:
  P16 พุธ14:30-16:1034.02.02**046C29272X    
พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. ฤทธี เทพไทอำนวย
ผศ. กฤษณา จินดาสอน
ดร.สิทธิชัย เป้งคำภา
นางสาวธนาวรรณ นุ่นจันทร์
นายศักดา สวัสดิ์วร
ผศ.ดร.พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง
ผศ. ทูรย์ มีกุดเวียน
ดร. พลากร มะโนรัตน์
ดร. ดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์
สำรองให้:พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,29-27-2
สอบปลายภาค:
  P17 พุธ12:50-14:309.12.10**009C19190X    
พุทธศาสนศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นายโยธิน มาหา
สำรองให้:พุทธศาสนศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,19-19-0
สอบปลายภาค:
  P18 พุธ12:50-14:3024.223**024C30300X    
ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. วันธนา ศิลปวิลาวัณย์
รศ.ดร. บุปผชาติ ต่อบุญสูง
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,30-30-0
สอบปลายภาค:
  P19 พุธ12:50-14:309.06.08**009C28271X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.วุธยา สืบเทพ
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,28-27-1
สอบปลายภาค:
  P20 พุธ14:30-16:109.06.08**009C28280X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.วุธยา สืบเทพ
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
  P21 พุธ12:50-14:309.13.11**009C26260X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. จตุพล ภู่ละกอ
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,26-26-0
สอบปลายภาค:
  P22 พุธ12:50-14:309.07.05-06**009C28280X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. อรสิริ วิมลธรรม
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
  P23 พุธ12:50-14:3024.421**024C32320X    
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,32-32-0
สอบปลายภาค:
  P24 อังคาร08:40-10:2026.43**027C22211X    
ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. บุศรินทร์ คำหุ่ง
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,22-21-1
สอบปลายภาค:
  P25 อังคาร10:20-12:0026.43**027C23212X    
ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. บุศรินทร์ คำหุ่ง
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,23-21-2
สอบปลายภาค:
  P26 พุธ12:50-14:309.12.11**009C24231X    
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวรุจาภา ประวงษ์
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,24-23-1
สอบปลายภาค:
  P27 พุธ16:10-17:509.12.11**009C27270X    
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: นางสาวรุจาภา ประวงษ์
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,27-27-0
สอบปลายภาค:
  P28 ศุกร์10:20-12:0029.4.3**030C18711X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. สุรศักดิ์ เทศประสิทธิ์
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
8-7-1
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P29 อังคาร12:50-14:3029.4.3**030C19910X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. สุรศักดิ์ เทศประสิทธิ์
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
9-9-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนด้วยการสังเกตการปฏิบัติหน้าที่ของครูในสถานศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์พัฒนาการของผู้เรียนตามศักยภาพ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในสถานศึกษา
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123