101302-62ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
Practicum 2
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หน่วยกิต1 (0-45-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนด้วยการสังเกตการปฏิบัติหน้าที่ของครูในสถานศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์พัฒนาการของผู้เรียนตามศักยภาพ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในสถานศึกษา
เงื่อนไขรายวิชา: 101301
รายวิชาต่อเนื่อง:101402
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ13:00-15:0038.5.21 **052C29281X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.กาญจนา ท่อแก้ว
ผศ.โสภิดา โคตรโนนกอก
ผศ.นันทกา ปรีดาศักดิ์
ผศ.กรกนก ธูปประสม
ผศ.พัทธนันท์ เกิดคง
ผศ.สาวิตรี จันทร์โสภา
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,29-27-2
สอบปลายภาค:
  P2 พุธ15:00-17:0038.5.21 **052C27270X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.โสภิดา โคตรโนนกอก
ผศ.กรกนก ธูปประสม
ผศ.พัทธนันท์ เกิดคง
ผศ.สาวิตรี จันทร์โสภา
ดร.กาญจนา ท่อแก้ว
ผศ.นันทกา ปรีดาศักดิ์
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,26-26-0
สอบปลายภาค:
  P3 พฤหัสบดี10:00-12:0018.305018C22211X    
การศึกษาพิเศษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ศรีอำนวย
สำรองให้:การศึกษาพิเศษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,22-21-1
สอบปลายภาค:
  P4 พุธ13:00-15:0038.5.22 **052C23194X    
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร
ผศ.จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร
ผศ.ดร.วันวิสาข์ โชรัมย์
ผศ.ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์
นายกิติกร ทิพนัด
ดร.ปิยนุช วงศ์กลาง
สำรองให้:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,23-19-4
สอบปลายภาค:
  P5 พุธ13:00-15:0038.5.18 **052C28280X    
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.วิกานดา ชัยรัตน์
ผศ.กนกกร เมตตาจิต
ผศ.ดร.ฐิติกาญจน์ บุญรักษา อินทาปัจ
สำรองให้:จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
  P6 พุธ13:00-15:0034.02.02**046C29254X    
พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.ดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์
ผศ.กฤษณา จินดาสอน
สำรองให้:พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,29-25-4
สอบปลายภาค:
  P7 พุธ15:00-17:0034.02.02**046C26242X    
พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ดร.ดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์
ผศ.กฤษณา จินดาสอน
สำรองให้:พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,26-24-2
สอบปลายภาค:
  P8 พุธ13:00-15:009.06.11**009C28271X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวกนกกาญจน์ วรสีหะ
ผศ.ดร.วุธยา สืบเทพ
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,28-27-1
สอบปลายภาค:
  P9 พุธ15:00-17:009.06.11**009C28280X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.วุธยา สืบเทพ
นางสาวกนกกาญจน์ วรสีหะ
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
  P10 พุธ13:00-15:009.14.11**009C28280X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.วริศรา ยางกลาง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
  P11 พุธ13:00-15:009.14.12**009C30300X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ดร.แวววลี แววฉิมพลี
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,29-29-0
สอบปลายภาค:
  P12 พุธ13:00-15:009.14.09**009C25250X    
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวรุจาภา ประวงษ์
ผศ.ดร.ประจักษ์ แป๊ะสกุล
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,25-25-0
สอบปลายภาค:
  P13 พุธ15:00-17:009.14.09**009C26260X    
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ประจักษ์ แป๊ะสกุล
นางสาวรุจาภา ประวงษ์
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,26-26-0
สอบปลายภาค:
  P14 จันทร์10:00-12:0026.51**027C26260X    
ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ธวัช ตราชู
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,26-26-0
สอบปลายภาค:
  P15 จันทร์08:00-10:0026.51**027C24240X    
ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ธวัช ตราชู
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,23-23-0
สอบปลายภาค:
  P16 พฤหัสบดี13:00-15:005.3.5**005C12102X    
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.นรินทร์ภัส สุขีสนธิ์
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,12-10-2
สอบปลายภาค:
  P17 พฤหัสบดี15:00-17:005.3.5**005C15141X    
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.นรินทร์ภัส สุขีสนธิ์
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,15-14-1
สอบปลายภาค:
  P18 พุธ13:00-15:005.4.3**005C23230X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.รัตติกร ศรีชัยชนะ
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,23-23-0
สอบปลายภาค:
  P19 ศุกร์13:00-15:005.4.3**005C19190X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.รัตติกร ศรีชัยชนะ
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,19-19-0
สอบปลายภาค:
  P20 พุธ13:00-15:009.14.05**009C18180X    
พุทธศาสนศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: นายโยธิน มาหา
สำรองให้:พุทธศาสนศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,18-18-0
สอบปลายภาค:
  P21 พุธ15:00-17:0032.03.01**044C27270X    
คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.นำสุข นวพงษ์พิพัฒน์
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,27-27-0
สอบปลายภาค:
  P22 พุธ13:00-15:0032.03.01**044C26260X    
คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.นำสุข นวพงษ์พิพัฒน์
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,26-26-0
สอบปลายภาค:
  P23 พุธ16:00-18:0024.319**024C20200X    
เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.กมณชนก วงศ์สุขสิน
สำรองให้:เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,20-20-0
สอบปลายภาค:
  P24 พุธ13:00-15:0011.26**011C25250X    
ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: รศ.ดร.บุปผชาติ ต่อบุญสูง
ดร.วันธนา ศิลปวิลาวัณย์
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,25-25-0
สอบปลายภาค:
  P25 พุธ13:00-15:0011.409**011C23230X    
ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ณัฐกานต์ ศาสตร์สูงเนิน
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,23-23-0
สอบปลายภาค:
  P26 พุธ13:00-15:0011.46**011C27270X    
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.บุษราคัม ป้อมทอง
ผศ.ดร.วิภานุ รักใหม่
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,27-27-0
สอบปลายภาค:
  P27 พุธ13:00-15:0027.03.05**029C27270X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ขวัญใจ ดีจริง
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,27-27-0
สอบปลายภาค:
  P28 พุธ17:00-19:0038.5.18 **052C271710X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.สุรศักดิ์ เทศประสิทธิ์
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
17-17-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P29 พุธ15:00-17:0038.5.18 **052C16610X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.สุรศักดิ์ เทศประสิทธิ์
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
6-6-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนด้วยการสังเกตการปฏิบัติหน้าที่ของครูในสถานศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์พัฒนาการของผู้เรียนตามศักยภาพ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในสถานศึกษา
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123