416001-64คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล
Mathematics and Statistics for Digital Technologies
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาพีชคณิตเชิงเส้น ทฤษฎีความน่าจะเป็น คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม เมทริกซ์สหสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์กับการรู้จำแบบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ  สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจงทางสถิติ การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอย การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการวิเคราะห์สถิติ วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร12:50-15:2027.03.07**029C392910X    
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. มยุรฉัตร จรัญญา
สำรองให้:เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
29-29-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย [651211147] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 32.03.07**
คำอธิบายรายวิชา
พีชคณิตเชิงเส้น ทฤษฎีความน่าจะเป็น คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม เมทริกซ์สหสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์กับการรู้จำแบบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจงทางสถิติ การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอย การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการวิเคราะห์สถิติ วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123