416314-64กระบวนการอัตโนมัติสำหรับองค์กรดิจิทัล
Process Automatation for Digital Organization
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการ ทฤษฎี การประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ เทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างระบบข้อมูลอัตโนมัติ การใช้ซอฟต์แวร์โรบอท (Software Robot : bot) และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการทำงานแทนมนุษย์ (Digital Workers)  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้กระบวนอัตโนมัติในด้านต่าง ๆ ในองค์กรภาครัฐและธุรกิจ เช่น การสร้างระบบโต้ตอบข้อมูลอัตโนมัติ (Chatbot) และ ระบบรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ เป็นต้น ฝึกปฏิบัติการสร้างระบบเพื่อการทำงานอัตโนมัติ
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  








 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร15:20-18:4027.03.07**029C40040X    
ทุกชั้นปีอาจารย์: N/A
สำรองให้:
สอบปลายภาค: 22 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ห้องสอบ 27.04.13**
คำอธิบายรายวิชา
หลักการ ทฤษฎี การประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ เทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างระบบข้อมูลอัตโนมัติ การใช้ซอฟต์แวร์โรบอท (Software Robot : bot) และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการทำงานแทนมนุษย์ (Digital Workers)
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้กระบวนอัตโนมัติในด้านต่าง ๆ ในองค์กรภาครัฐและธุรกิจ เช่น การสร้างระบบโต้ตอบข้อมูลอัตโนมัติ (Chatbot) และ ระบบรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ เป็นต้น ฝึกปฏิบัติการสร้างระบบเพื่อการทำงานอัตโนมัติ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123