416409-64การเริ่มต้นธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล
Digital Innovation and Startup
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี การนำนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์ ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ การแสวงหาพันธมิตรและความร่วมมือเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  การระดมเงินทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล การเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี การตลาดสำหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล การเผยแพร่นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี การวิจัยประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร15:20-18:4027.03.03**029C40040X    
ทุกชั้นปีอาจารย์: N/A
สำรองให้:
สอบปลายภาค: 22 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ห้องสอบ 27.03.03**
คำอธิบายรายวิชา
ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี การนำนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์ ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ การแสวงหาพันธมิตรและความร่วมมือเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การระดมเงินทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล การเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี การตลาดสำหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล การเผยแพร่นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี การวิจัยประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123