225112-64การอ่าน-เขียนภาษาไทยขั้นต้น
Basic Thai Reading and Writing
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาฝึกอ่าน - เขียนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจ เทคนิคการอ่าน - เขียน ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:00-12:0027.04.06**029C19190X    
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ปทุมวดี ล้ำเลิศ
สำรองให้:ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,19-19-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ฝึกอ่าน - เขียนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจ เทคนิคการอ่าน - เขียน ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123