801101-65ชีวเคมี
Biochemistry
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาเคมีของสารชีวโมเลกุล โครงสร้าง โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ฮอร์โมน กรดนิวคลิอิก การสังเคราะห์ดีเอ็นเอ เอนไซม์และโคเอนไซม์ พีเอชและบัฟเฟอร์ ของเหลวในร่างกายกระบวนการย่อยและดูดซึมสารอาหาร เมตาบอลิซึมของสารอาหาร  เมทาบอลิซึมของร่างกายและความผิดปกติของเมตาบอลิซึมที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางด้านพันธุวิศวกรรมการประยุกต์ความรู้ทางชีวเคมีให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติการพยาบาลและการดำเนินชีวิต และปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ในชีวเคมีบนคลินิก
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์09:00-10:0031.05.06**042C36360X    
  จันทร์10:00-12:0011.14**011C      
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.สพ.ญ.ดร.แคทรียา สุขวรรณ
ผศ.ดร.สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์
ผศ.ดร.วราวุธ ธนะมูล
ผศ. กรกนก ตระกูลการ
สำรองให้:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,36-36-0
สอบกลางภาค: 18 ก.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
พยาบาลศาสตรบัณฑิต [651211173] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.05.06**
สอบปลายภาค: 1 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
พยาบาลศาสตรบัณฑิต [651211173] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.05.06**
  P2 จันทร์09:00-10:0031.05.06**042C36360X    
  จันทร์14:00-16:0011.14**011C      
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. กรกนก ตระกูลการ
ผศ.ดร.วราวุธ ธนะมูล
ผศ.สพ.ญ.ดร.แคทรียา สุขวรรณ
ผศ.ดร.สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์
สำรองให้:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,36-36-0
สอบกลางภาค: 18 ก.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
พยาบาลศาสตรบัณฑิต [651211173] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.05.06**
สอบปลายภาค: 1 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
พยาบาลศาสตรบัณฑิต [651211173] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.05.06**
คำอธิบายรายวิชา
เคมีของสารชีวโมเลกุล โครงสร้าง โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ฮอร์โมน กรดนิวคลิอิก การสังเคราะห์ดีเอ็นเอ เอนไซม์และโคเอนไซม์ พีเอชและบัฟเฟอร์ ของเหลวในร่างกายกระบวนการย่อยและดูดซึมสารอาหาร เมตาบอลิซึมของสารอาหาร
เมทาบอลิซึมของร่างกายและความผิดปกติของเมตาบอลิซึมที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางด้านพันธุวิศวกรรมการประยุกต์ความรู้ทางชีวเคมีให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติการพยาบาลและการดำเนินชีวิต และปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ในชีวเคมีบนคลินิก
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123