217110-65ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
Fundamental Principle of Law
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรนิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาขอบเขตของวิชานิติศาสตร์ วิวัฒนาการแห่งกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรมและจารีตประเพณี ความหมาย ลักษณะของกฎหมาย ระบบกฎหมายที่สำคัญ บ่อเกิดกฎหมาย ลำดับชั้นของกฎหมายลายลักษณ์อักษร  ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย การแบ่งประเภทกฎหมาย ประเภทของกฎหมายลายลักษณ์อักษร การใช้และการตีความกฎหมาย ช่องว่างแห่งกฎหมาย สิทธิ การใช้สิทธิ หลักสุจริต
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ08:40-11:1027.05.08**029C1661624X    
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. สถิต จำเริญ
สำรองให้:นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,
ทุกชั้นปี
38-36-2
37-37-0
37-37-0
37-37-0
10-10-0
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
นิติศาสตร์ [621213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.06.11**
นิติศาสตร์ [621213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.06.11**
นิติศาสตร์ [651213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 3 ห้องสอบ 36.06.11**
นิติศาสตร์ [601213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 3 ห้องสอบ 36.06.11**
นิติศาสตร์ [651213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 4 ห้องสอบ 36.06.11**
นิติศาสตร์ [601213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 4 ห้องสอบ 36.06.11**
นิติศาสตร์ [621213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 3 ห้องสอบ 36.06.11**
นิติศาสตร์ [621213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 4 ห้องสอบ 36.06.11**
นิติศาสตร์ [651213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.06.11**
นิติศาสตร์ [651213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.06.11**
คำอธิบายรายวิชา
ขอบเขตของวิชานิติศาสตร์ วิวัฒนาการแห่งกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรมและจารีตประเพณี ความหมาย ลักษณะของกฎหมาย ระบบกฎหมายที่สำคัญ บ่อเกิดกฎหมาย ลำดับชั้นของกฎหมายลายลักษณ์อักษร
ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย การแบ่งประเภทกฎหมาย ประเภทของกฎหมายลายลักษณ์อักษร การใช้และการตีความกฎหมาย ช่องว่างแห่งกฎหมาย สิทธิ การใช้สิทธิ หลักสุจริต
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123