217110-65ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
Fundamental Principle of Law
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรนิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาขอบเขตของวิชานิติศาสตร์ วิวัฒนาการแห่งกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรมและจารีตประเพณี ความหมาย ลักษณะของกฎหมาย ระบบกฎหมายที่สำคัญ บ่อเกิดกฎหมาย ลำดับชั้นของกฎหมายลายลักษณ์อักษร  ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย การแบ่งประเภทกฎหมาย ประเภทของกฎหมายลายลักษณ์อักษร การใช้และการตีความกฎหมาย ช่องว่างแห่งกฎหมาย สิทธิ การใช้สิทธิ หลักสุจริต
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี09:00-12:0027.05.09**029C1081062X    
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.สถิต จำเริญ
สำรองให้:นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
41-39-2
41-39-2
20-19-1
สอบปลายภาค:
  P2 ศุกร์09:00-12:0036.04.09**050C12311013X    
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่3 ,
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่4 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.สถิต จำเริญ
สำรองให้:นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่3 ,
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่4 ,
ทุกชั้นปี
41-35-6
41-35-6
20-19-1
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ขอบเขตของวิชานิติศาสตร์ วิวัฒนาการแห่งกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรมและจารีตประเพณี ความหมาย ลักษณะของกฎหมาย ระบบกฎหมายที่สำคัญ บ่อเกิดกฎหมาย ลำดับชั้นของกฎหมายลายลักษณ์อักษร
ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย การแบ่งประเภทกฎหมาย ประเภทของกฎหมายลายลักษณ์อักษร การใช้และการตีความกฎหมาย ช่องว่างแห่งกฎหมาย สิทธิ การใช้สิทธิ หลักสุจริต
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123