217111-65ประวัติศาสตร์กฎหมาย
Legal History
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรนิติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์ทางกฎหมายและสังคมดั้งเดิมในภาคพื้นเอเชียที่มีอิทธิพลต่อระบบกฎหมาย ประวัติศาสตร์ระบบกฎหมายที่มีอิทธิพลต่อกฎหมายไทยทั้งระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร ระบบกฎหมายจารีตประเพณี อิทธิพลศาสนาต่อกฎหมาย  แนวความคิดของนักปรัชญาทางกฎหมายทั้งภาคพื้นยุโรปและเอเชีย ระบบกฎหมายไทยโบราณ อิทธิพลที่มีต่อกฎหมายไทยโบราณ กฎหมายโบราณยุคสุโขทัย อยุธยา กฎหมายโบราณยุครัตนโกสินทร์ก่อนการปฏิรูป
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี13:00-15:0027.05.08**029C17416014X    
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่3 ,
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่4 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. พิทักษ์ชัย เดชอุดม
สำรองให้:นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่3 ,
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่4 ,
ทุกชั้นปี
41-39-2
41-41-0
41-40-1
41-39-2
10-1-9
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
นิติศาสตร์ [651213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 3 ห้องสอบ 36.05.07**
นิติศาสตร์ [651213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.05.07**
นิติศาสตร์ [651213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 4 ห้องสอบ 36.05.07**
นิติศาสตร์ [621213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.05.07**
นิติศาสตร์ [651213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.07**
คำอธิบายรายวิชา
ประวัติศาสตร์ทางกฎหมายและสังคมดั้งเดิมในภาคพื้นเอเชียที่มีอิทธิพลต่อระบบกฎหมาย ประวัติศาสตร์ระบบกฎหมายที่มีอิทธิพลต่อกฎหมายไทยทั้งระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร ระบบกฎหมายจารีตประเพณี อิทธิพลศาสนาต่อกฎหมาย
แนวความคิดของนักปรัชญาทางกฎหมายทั้งภาคพื้นยุโรปและเอเชีย ระบบกฎหมายไทยโบราณ อิทธิพลที่มีต่อกฎหมายไทยโบราณ กฎหมายโบราณยุคสุโขทัย อยุธยา กฎหมายโบราณยุครัตนโกสินทร์ก่อนการปฏิรูป
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123