217122-65กฎหมายแพ่งว่าด้วยหนี้: หลักทั่วไป
Obligation Law: General Principles
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรนิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะหนี้ วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน การโอนสิทธิเรียกร้องและความระงับแห่งหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 ว่าด้วยหนี้  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์13:00-16:0027.05.08(คี่)029C1741668X    
นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวฐิตารีย์ เปรมวิไลศักดิ์ บุญศักดิ์
สำรองให้:นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,
ทุกชั้นปี
30-27-3
30-26-4
31-29-2
30-30-0
30-30-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะหนี้ วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน การโอนสิทธิเรียกร้องและความระงับแห่งหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 ว่าด้วยหนี้

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123