217220-65กฎหมายแพ่งว่าด้วยทรัพย์สิน
Property Law
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรนิติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมายของทรัพย์และทรัพย์สิน ประเภทของทรัพย์สิน ความเกี่ยวเนื่องระหว่างทรัพย์ ส่วนควบ อุปกรณ์และดอกผล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 3 และหลักกฎหมายทรัพย์สิน ทรัพยสิทธิ  กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง ภาระจำยอม สิทธิอาศัย สิทธิเก็บกิน สิทธิเหนือพื้นดิน และภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี13:00-15:0027.05.09(คี่)029C13211418X    
นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.สถิต จำเริญ
สำรองให้:นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,
ทุกชั้นปี
30-27-3
30-26-4
31-29-2
30-30-0
10-1-9
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายของทรัพย์และทรัพย์สิน ประเภทของทรัพย์สิน ความเกี่ยวเนื่องระหว่างทรัพย์ ส่วนควบ อุปกรณ์และดอกผล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 3 และหลักกฎหมายทรัพย์สิน ทรัพยสิทธิ
กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง ภาระจำยอม สิทธิอาศัย สิทธิเก็บกิน สิทธิเหนือพื้นดิน และภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123