217241-65กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Constitutional Law
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรนิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมาย ลักษณะและประเภทของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ประวัติความเป็นมาของรัฐธรรมนูญสากลและรัฐธรรมนูญไทย แนวความคิดและทฤษฎีพื้นฐานในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ การแก้ไขเพิ่มเติมและยกเลิกรัฐธรรมนูญ การตีความรัฐธรรมนูญ  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์09:00-12:0027.05.09(คู่)029C73658X    
นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.บุญนำ โสภาอุทก
สำรองให้:นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
30-25-5
30-26-4
10-10-0
สอบปลายภาค:
  P2 พุธ09:00-12:0036.06.11(คู่)050C73685X    
นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.บุญนำ โสภาอุทก
สำรองให้:นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,
ทุกชั้นปี
31-28-3
30-29-1
10-10-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ลักษณะและประเภทของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ประวัติความเป็นมาของรัฐธรรมนูญสากลและรัฐธรรมนูญไทย แนวความคิดและทฤษฎีพื้นฐานในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ การแก้ไขเพิ่มเติมและยกเลิกรัฐธรรมนูญ การตีความรัฐธรรมนูญ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123