002101-65ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language for Communication
สังกัดคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, สาระรอบรู้สู่โลกกว้าง
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาศิลปะแห่งการสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจำวัน เพิ่มขีดความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และเปิดมิติใหม่แห่งการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:40-12:000202ออนไลน์054C70691X    
ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การจัดการการท่องเที่ยว การจัดประชุมและนิทรรศการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
สถาปัตยกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
ผศ.ดร.นนทิยา จันทร์เนตร์
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การจัดการการท่องเที่ยว การจัดประชุมและนิทรรศการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
สถาปัตยกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
12-12-0
10-10-0
23-23-0
13-12-1
12-12-0
สอบกลางภาค: 23 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ชีววิทยา [651211006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ [651211052] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
สถาปัตยกรรม [651811066] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
การจัดการการท่องเที่ยว การจัดประชุมและนิทรรศการ [651212225] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
เทคโนโลยีสารสนเทศ [651211141] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ [651211052] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
เทคโนโลยีสารสนเทศ [651211141] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
การจัดการการท่องเที่ยว การจัดประชุมและนิทรรศการ [651212225] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
สถาปัตยกรรม [651811066] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
ชีววิทยา [651211006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P2 จันทร์08:40-12:000203ออนไลน์054C82811X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์:
ดร.วรเดช มีแสงรุทรกุล
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
41-41-0
41-40-1
สอบกลางภาค: 23 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย [651211053] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย [651211053] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย [651211053] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย [651211053] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P3 จันทร์08:40-12:000204ออนไลน์054C76733X    
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
เกษตรศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
เทคโนโลยีอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
นายศศศิริ สุวรรณทิพย์
สำรองให้:
สอบกลางภาค: 23 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
เกษตรศาสตร์ [651211102] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
เทคโนโลยีอาหาร [651211132] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
เกษตรศาสตร์ [651211102] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
เทคนิคการสัตวแพทย์ [651211058] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
เทคนิคการสัตวแพทย์ [651211058] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
เกษตรศาสตร์ [651211102] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
เทคโนโลยีอาหาร [651211132] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
เกษตรศาสตร์ [651211102] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
  P4 จันทร์08:40-12:000205ออนไลน์054C82811X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,อาจารย์:
ดร. รุ้งเพชร วรพงศาทิตย์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,
41-40-1
41-41-0
สอบกลางภาค: 23 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย [651211053] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 3 ห้องสอบ e-Testing
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย [651211053] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 4 ห้องสอบ e-Testing
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย [651211053] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 4 ห้องสอบ e-Testing
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย [651211053] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 3 ห้องสอบ e-Testing
  P5 จันทร์08:40-12:000206ออนไลน์054C73721X    
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
รศ.ดร. พิชญาวี ทองกลาง
ผศ.ดร.วิราวรรณ์ ชาติบุตร
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
32-31-1
31-30-1
10-10-0
สอบกลางภาค: 23 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
วิทยาการคอมพิวเตอร์ [651211138] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [651211075] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
วิทยาการคอมพิวเตอร์ [651211138] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
วิทยาการคอมพิวเตอร์ [651211138] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [651211075] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
วิทยาการคอมพิวเตอร์ [651211138] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P6 จันทร์08:40-12:000207ออนไลน์054C71710X    
เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
คหกรรมศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
สถิติประยุกต์และวิทยาการข้อมูล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
นางสาวชมชนก ธนาวีราภรณ์
สำรองให้:เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
คหกรรมศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
สถิติประยุกต์และวิทยาการข้อมูล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
2-2-0
3-3-0
34-34-0
3-3-0
29-29-0
สอบกลางภาค: 23 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย [651211147] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
ฟิสิกส์ [651211007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
คหกรรมศาสตร์ [651211010] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
สถิติประยุกต์และวิทยาการข้อมูล [651211109] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 1 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
เคมี [651211005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ฟิสิกส์ [651211007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
สถิติประยุกต์และวิทยาการข้อมูล [651211109] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 1 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
เคมี [651211005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
คหกรรมศาสตร์ [651211010] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย [651211147] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P7 จันทร์08:40-12:000208ออนไลน์054C79790X    
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
ผศ.ดร.ปทุมวดี ล้ำเลิศ
สำรองให้:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
52-52-0
27-27-0
สอบกลางภาค: 23 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย [651211093] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
อนามัยสิ่งแวดล้อม [651211100] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
อนามัยสิ่งแวดล้อม [651211100] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย [651211093] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P8 จันทร์08:40-12:000209ออนไลน์054C72702X    
สาธารณสุขชุมชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
สาธารณสุขชุมชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์:
ผศ.ดร.วิราวรรณ์ ชาติบุตร
รศ.ดร. พิชญาวี ทองกลาง
สำรองให้:สาธารณสุขชุมชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
สาธารณสุขชุมชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
36-36-0
36-34-2
สอบกลางภาค: 23 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
สาธารณสุขชุมชน [651211065] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
สาธารณสุขชุมชน [651211065] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
สาธารณสุขชุมชน [651211065] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
สาธารณสุขชุมชน [651211065] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P9 จันทร์08:40-12:000210ออนไลน์054C72720X    
ภาษาญี่ปุ่น ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,อาจารย์:
ผศ. ดร.กุลวดี พุทธมงคล
สำรองให้:ภาษาญี่ปุ่น ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
43-43-0
29-29-0
สอบกลางภาค: 23 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาญี่ปุ่น [651212209] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [651212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 3 ห้องสอบ e-Testing
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาญี่ปุ่น [651212209] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [651212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 3 ห้องสอบ e-Testing
  P10 จันทร์08:40-12:000211ออนไลน์054C75741X    
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,อาจารย์:
ผศ.ดร.อรนุช อินตา
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
32-33--1
42-41-1
สอบกลางภาค: 23 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาไทย [651212013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
รัฐศาสตร์ [651216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 3 ห้องสอบ e-Testing
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
รัฐศาสตร์ [651216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 3 ห้องสอบ e-Testing
ภาษาไทย [651212013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P11 จันทร์08:40-12:000212ออนไลน์054C81801X    
นวัตกรรมการพัฒนาสังคม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทัศนศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
นายวุฒินันท์ ชัยศรี
สำรองให้:นวัตกรรมการพัฒนาสังคม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทัศนศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
29-28-1
37-37-0
15-15-0
สอบกลางภาค: 23 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ออกแบบนิเทศศิลป์ [651217216] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
ทัศนศิลป์ [651218740] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
นวัตกรรมการพัฒนาสังคม [651212081] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ออกแบบนิเทศศิลป์ [651217216] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
ทัศนศิลป์ [651218740] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
นวัตกรรมการพัฒนาสังคม [651212081] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P12 จันทร์08:40-12:000213ออนไลน์054C80800X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์:
ผศ. กนิษฐา พุทธเสถียร
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
40-40-0
40-40-0
สอบกลางภาค: 23 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [651212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
ภาษาอังกฤษ [651212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [651212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
ภาษาอังกฤษ [651212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P13 จันทร์08:40-12:000214ออนไลน์054C78780X    
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์:
นางรุจิเรข บุญญราศรี
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
39-39-0
39-39-0
สอบกลางภาค: 23 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [651212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
ภาษาจีน [651212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [651212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
ภาษาจีน [651212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P14 จันทร์08:40-12:000215ออนไลน์054C73730X    
สารสนเทศศาสตร์และการจัดการแหล่งเรียนรู้ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์:
ผศ. วรกุล เชวงกูล
สำรองให้:สารสนเทศศาสตร์และการจัดการแหล่งเรียนรู้ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
14-14-0
30-30-0
29-29-0
สอบกลางภาค: 23 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [651212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [651212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
สารสนเทศศาสตร์และการจัดการแหล่งเรียนรู้ [651212207] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [651212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
สารสนเทศศาสตร์และการจัดการแหล่งเรียนรู้ [651212207] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [651212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P15 จันทร์12:50-16:100202ออนไลน์054C84813X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์:
ผศ.ดร.นนทิยา จันทร์เนตร์
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
42-40-2
42-41-1
สอบกลางภาค: 23 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
รัฐประศาสนศาสตร์ [651216232] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
รัฐประศาสนศาสตร์ [651216232] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
รัฐประศาสนศาสตร์ [651216232] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
รัฐประศาสนศาสตร์ [651216232] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
  P16 จันทร์12:50-16:100203ออนไลน์054C82802X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,อาจารย์:
ดร.วรเดช มีแสงรุทรกุล
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
41-39-2
41-41-0
สอบกลางภาค: 23 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
รัฐประศาสนศาสตร์ [651216232] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 4 ห้องสอบ e-Testing
รัฐประศาสนศาสตร์ [651216232] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 3 ห้องสอบ e-Testing
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
รัฐประศาสนศาสตร์ [651216232] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 4 ห้องสอบ e-Testing
รัฐประศาสนศาสตร์ [651216232] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 3 ห้องสอบ e-Testing
  P17 จันทร์12:50-16:100204ออนไลน์054C86851X    
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์:
นายศศศิริ สุวรรณทิพย์
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
43-42-1
43-43-0
สอบกลางภาค: 23 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
รัฐศาสตร์ [651216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
รัฐศาสตร์ [651216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
รัฐศาสตร์ [651216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
รัฐศาสตร์ [651216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
  P18 จันทร์12:50-16:100205ออนไลน์054C76742X    
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์:
ดร. รุ้งเพชร วรพงศาทิตย์
สำรองให้:นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
38-36-2
37-38--1
สอบกลางภาค: 23 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
นิติศาสตร์ [651213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
นิติศาสตร์ [651213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
นิติศาสตร์ [651213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
นิติศาสตร์ [651213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P19 จันทร์12:50-16:100206ออนไลน์054C74731X    
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,อาจารย์:
ผศ.ดร.ปทุมวดี ล้ำเลิศ
สำรองให้:นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,
37-37-0
37-36-1
สอบกลางภาค: 23 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
นิติศาสตร์ [651213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 3 ห้องสอบ e-Testing
นิติศาสตร์ [651213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 4 ห้องสอบ e-Testing
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
นิติศาสตร์ [651213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 4 ห้องสอบ e-Testing
นิติศาสตร์ [651213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 3 ห้องสอบ e-Testing
  P20 จันทร์12:50-16:100207ออนไลน์054C84831X    
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การจัดการโรงแรมและนวัตกรรมการบริการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
นางสาวชมชนก ธนาวีราภรณ์
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การจัดการโรงแรมและนวัตกรรมการบริการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
48-47-1
36-36-0
สอบกลางภาค: 23 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการโรงแรมและนวัตกรรมการบริการ [651212264] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
การจัดการ [651214060] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการ [651214060] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
การจัดการโรงแรมและนวัตกรรมการบริการ [651212264] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P21 จันทร์12:50-16:100208ออนไลน์054C76742X    
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,อาจารย์:
ผศ.ดร.วิราวรรณ์ ชาติบุตร
รศ.ดร. พิชญาวี ทองกลาง
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
48-38-10
28-37--9
สอบกลางภาค: 23 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการ [651214060] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 3 ห้องสอบ e-Testing
การจัดการ [651214060] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการ [651214060] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 3 ห้องสอบ e-Testing
การจัดการ [651214060] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
  P22 จันทร์12:50-16:100209ออนไลน์054C68680X    
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์:
ผศ.ดร.วิราวรรณ์ ชาติบุตร
รศ.ดร. พิชญาวี ทองกลาง
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
34-34-0
33-34--1
สอบกลางภาค: 23 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน [651214096] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน [651214096] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน [651214096] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน [651214096] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P23 จันทร์12:50-16:100210ออนไลน์054C69681X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
การจัดการข้อมูลดิจิทัล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
ผศ. ดร.กุลวดี พุทธมงคล
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
การจัดการข้อมูลดิจิทัล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
33-32-1
33-33-0
2-3--1
สอบกลางภาค: 23 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [651214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [651214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
การจัดการข้อมูลดิจิทัล [651203146] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [651214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [651214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
การจัดการข้อมูลดิจิทัล [651203146] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P24 จันทร์12:50-16:100211ออนไลน์054C73730X    
การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์:
ผศ.ดร.อรนุช อินตา
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
36-36-0
37-37-0
สอบกลางภาค: 23 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
การตลาด [651214725] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
การตลาด [651214725] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
การตลาด [651214725] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
การตลาด [651214725] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P25 จันทร์12:50-16:100212ออนไลน์054C71701X    
เศรษฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การเงิน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
นายวุฒินันท์ ชัยศรี
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การเงิน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
22-22-0
27-27-0
21-20-1
สอบกลางภาค: 23 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ [651214738] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
ออกแบบนิเทศศิลป์ [651217216] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
เศรษฐศาสตร์ [651219724] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
การเงิน [651214739] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
เศรษฐศาสตร์ [651219724] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
ออกแบบนิเทศศิลป์ [651217216] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ [651214738] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
การเงิน [651214739] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P26 จันทร์12:50-16:100213ออนไลน์054C73685X    
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์:
ผศ. ทิพย์วารี สงนอก
สำรองให้:นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
37-34-3
36-34-2
สอบกลางภาค: 23 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล [651215203] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล [651215203] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล [651215203] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล [651215203] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
  P27 จันทร์12:50-16:100214ออนไลน์054C70700X    
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
เศรษฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์:
ดร. วชิรารัตน์ นิรันดร์เตชาภัทร์
สำรองให้:การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
เศรษฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
32-32-0
30-29-1
9-9-0
สอบกลางภาค: 23 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
การบัญชี [651214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
เศรษฐศาสตร์ [651219724] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
การบัญชี [651214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
การบัญชี [651214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
การบัญชี [651214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
เศรษฐศาสตร์ [651219724] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
  P28 จันทร์12:50-16:100215ออนไลน์054C72693X    
วิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
ผศ.ดร.จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม
สำรองให้:วิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
29-26-3
26-25-1
17-18--1
สอบกลางภาค: 23 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม [651212097] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม [651212099] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
วิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ [651212098] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม [651212099] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
วิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ [651212098] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม [651212097] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์07:50-11:1027.04.09**029C25241X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. กนิษฐา พุทธเสถียร
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,25-24-1
สอบปลายภาค: 28 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [656212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 26 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  K2 เสาร์07:50-11:1027.04.07**029C33312X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
ผศ.ดร.ปทุมวดี ล้ำเลิศ
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
13-11-2
20-20-0
สอบปลายภาค: 28 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
รัฐประศาสนศาสตร์ [656216232] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 26 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
การตลาด [656214725] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 26 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  K3 เสาร์07:50-11:1027.04.13**029C41392X    
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์:
ดร. รุ้งเพชร วรพงศาทิตย์
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
21-20-1
20-19-1
สอบปลายภาค: 28 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
รัฐศาสตร์ [656216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 26 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
รัฐศาสตร์ [656216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 26 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  K4 เสาร์07:50-11:1031.07.02**042C40364X    
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
รศ.ดร. พิชญาวี ทองกลาง
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
25-23-2
15-13-2
สอบปลายภาค: 28 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
การบัญชี [656214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 26 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
การจัดการ [656214060] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 26 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
คำอธิบายรายวิชา
ศิลปะแห่งการสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจำวัน เพิ่มขีดความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และเปิดมิติใหม่แห่งการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123