002112-65ภาษาขะแมร์เพื่อการสื่อสาร
Khmer for Communication
สังกัดคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, สาระรอบรู้สู่โลกกว้าง
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาเขมร เป็นประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่ มีโบราณสถานที่เป็นมรดกโลก รวมทั้งมีวัฒนธรรมที่ส่งอิทธิพลต่อประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ การเรียนรู้ความหลากหลายของวัฒนธรรมชาวกัมพูชา  จึงต้องศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษา ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งการสนทนาในชีวิตประจำวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์13:00-17:0027.04.11**029C20191X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2
การบัญชี ชั้นปี 1 รุ่น 661 หมู่1 ,
การจัดการ ชั้นปี 1 รุ่น 661 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 1 รุ่น 661 หมู่1 ,
การจัดการโรงแรมและนวัตกรรมการบริการ ชั้นปี 1 รุ่น 661 หมู่1 ,
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ชั้นปี 1 รุ่น 661 หมู่1 ,
การจัดการงานวิศวกรรม ชั้นปี 1 รุ่น 661 หมู่1 ,
ชั้นปี 4อาจารย์:
ผศ.ดร.นนทิยา จันทร์เนตร์
สำรองให้:
ชั้นปี 1
ชั้นปี 2
การบัญชี ชั้นปี 1 รุ่น 661 หมู่1 ,
การจัดการ ชั้นปี 1 รุ่น 661 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 1 รุ่น 661 หมู่1 ,
การจัดการโรงแรมและนวัตกรรมการบริการ ชั้นปี 1 รุ่น 661 หมู่1 ,
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ชั้นปี 1 รุ่น 661 หมู่1 ,
การจัดการงานวิศวกรรม ชั้นปี 1 รุ่น 661 หมู่1 ,
ชั้นปี 4
1-1-0
3-1-2
3-3-0
29-0-29
7-0-7
8-0-8
8-0-8
12-0-12
4-0-4
1-0-1
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
เขมร เป็นประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่ มีโบราณสถานที่เป็นมรดกโลก รวมทั้งมีวัฒนธรรมที่ส่งอิทธิพลต่อประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ การเรียนรู้ความหลากหลายของวัฒนธรรมชาวกัมพูชา
จึงต้องศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษา ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งการสนทนาในชีวิตประจำวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123