003114-65เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่
Information Technology and Modern Life
สังกัดคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, สาระรอบรู้สู่โลกกว้าง
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์กับการใช้งานในชีวิตประจำวัน ความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งข้อมูล การพัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูล การใช้และการจัดการสารสนเทศ การนําเสนออย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ  โดยใช้เทคโนโลยีให้สามารทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิผลในสำนักงานสำหรับชีวิตสมัยใหม่ ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การรู้สารสนเทศ และประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและผลกระทบที่มีต่อบุคคลและสังคม
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:00-12:0027.03.10(คี่)029C40400X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
ดร. ปิ่นนารี ขูรีรัง
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P2 จันทร์13:00-17:0027.03.10(คี่)029C40400X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
ดร. ปิ่นนารี ขูรีรัง
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P3 อังคาร08:00-12:0027.03.10(คี่)029C40400X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
ผศ. ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์
สำรองให้:
ชั้นปี 1
ชั้นปี 2
1-1-0
20-18-2
10-5-5
สอบปลายภาค:
  P4 อังคาร13:00-17:0027.03.10(คี่)029C402119X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
นายไกรลาศ บำรุงชาติ
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P5 จันทร์08:00-12:0027.03.10(คู่)029C40400X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
นางวันเพ็ญ โพธิ์เกษม
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P6 จันทร์13:00-17:0027.03.10(คู่)029C40400X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
ผศ.ดร.รณชัย ชื่นธวัช
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P7 อังคาร08:00-12:0027.03.10(คู่)029C402911X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
ผศ. อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P8 อังคาร13:00-17:0027.03.10(คู่)029C40400X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
นายเจษฎา รัตนสุพร
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
คอมพิวเตอร์กับการใช้งานในชีวิตประจำวัน ความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งข้อมูล การพัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูล การใช้และการจัดการสารสนเทศ การนําเสนออย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ
โดยใช้เทคโนโลยีให้สามารทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิผลในสำนักงานสำหรับชีวิตสมัยใหม่ ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การรู้สารสนเทศ และประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและผลกระทบที่มีต่อบุคคลและสังคม
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123