003115-65การเรียนรู้ดิจิทัล
Digital Literacy
สังกัดคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, สาระรอบรู้สู่โลกกว้าง
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการเลือกแหล่งสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้นคว้าสารสนเทศ ตลอดจนรู้จักกลยุทธ์ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เป็นการดำรงชีวิตอย่างอัจฉริยะ  รู้เท่าทันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล การรวบรวมและการประเมินคุณภาพสารสนเทศ ความปลอดภัยยุคดิจิทัล การหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม และรับมือกับภัยอันตรายในโลกดิจิทัล
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:00-12:0027.03.06(คู่)029C40382X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
ผศ.ดร.เบญจภัค จงหมื่นไวย์
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P2 จันทร์13:00-17:0027.03.07(คู่)029C40391X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
ผศ.ดร.เบญจภัค จงหมื่นไวย์
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P3 จันทร์13:00-17:0027.03.06(คู่)029C40373X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
ผศ. ดร.สายสุนีย์ จับโจร
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P4 อังคาร08:00-12:0027.03.06(คู่)029C40355X    

ชั้นปี 1อาจารย์:
ผศ. ดร.สายสุนีย์ จับโจร
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์08:00-12:0032.04.02**044C40400X    
อาจารย์: ผศ.ดร.เบญจภัค จงหมื่นไวย์
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การเลือกแหล่งสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้นคว้าสารสนเทศ ตลอดจนรู้จักกลยุทธ์ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เป็นการดำรงชีวิตอย่างอัจฉริยะ
รู้เท่าทันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล การรวบรวมและการประเมินคุณภาพสารสนเทศ ความปลอดภัยยุคดิจิทัล การหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม และรับมือกับภัยอันตรายในโลกดิจิทัล
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123