003117-65เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อการทำงานและชีวิต
Cloud Technology for Work & Life
สังกัดคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, สาระรอบรู้สู่โลกกว้าง
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถใช้งานสารสนเทศร่วมกันบนเครือข่ายคลาวด์คอมพิวติงในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกันให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:00-12:0027.03.09(คู่)029C40364X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
นายกริช กองศรีมา
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P2 อังคาร08:00-12:0027.03.06(คี่)029C40382X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
ดร. วิยดา ยะไวทย์
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P3 อังคาร08:00-12:0027.03.09(คู่)029C40364X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
นายกริช กองศรีมา
สำรองให้:
ชั้นปี 1
ชั้นปี 2
1-1-0
20-19-1
26-14-12
สอบปลายภาค:
  P4 อังคาร13:00-17:0027.03.06(คี่)029C402812X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
ดร. วิยดา ยะไวทย์
นายมาโนช ถินสูงเนิน
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถใช้งานสารสนเทศร่วมกันบนเครือข่ายคลาวด์คอมพิวติงในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกันให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123