004122-65รู้จักฉันรู้จักเธอ
Getting to Know Yourself
สังกัดคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, สาระรอบรู้สู่โลกกว้าง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายด้านมุมมอง ความคิด ประสบการณ์ ที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย การใช้เทคนิคจิตวิทยาเพื่อทำความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น  มีวุฒิภาวะ ความฉลาดทางอารมณ์ปรับตัว เพื่อใช้ชีวิตร่วมกับคนในแต่ละช่วงวัย ฝึกฝน พัฒนาทักษะและเทคนิค การแก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิตเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร09:00-12:0027.05.09(คี่)029C1011010X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2
การบัญชี ชั้นปี 1 รุ่น 661 หมู่1 ,
การจัดการ ชั้นปี 1 รุ่น 661 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 1 รุ่น 661 หมู่1 ,
การจัดการโรงแรมและนวัตกรรมการบริการ ชั้นปี 1 รุ่น 661 หมู่1 ,
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ชั้นปี 1 รุ่น 661 หมู่1 ,
การจัดการงานวิศวกรรม ชั้นปี 1 รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์:
ผศ. ดร.ปณพักตร์ พงษ์พุทธรักษ์
ดร. สิราวิชญ์ กีรติอุไร
สำรองให้:
สอบปลายภาค: 10 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ห้องสอบ 27.05.09**
ห้องสอบ 27.05.08**
  P2 อังคาร13:00-16:0027.05.09(คี่)029C1001000X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2
การบัญชี ชั้นปี 1 รุ่น 661 หมู่1 ,
การจัดการ ชั้นปี 1 รุ่น 661 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 1 รุ่น 661 หมู่1 ,
การจัดการโรงแรมและนวัตกรรมการบริการ ชั้นปี 1 รุ่น 661 หมู่1 ,
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ชั้นปี 1 รุ่น 661 หมู่1 ,
การจัดการงานวิศวกรรม ชั้นปี 1 รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์:
ดร. สิราวิชญ์ กีรติอุไร
ผศ. ดร.ปณพักตร์ พงษ์พุทธรักษ์
สำรองให้:
สอบปลายภาค: 10 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ห้องสอบ 27.05.09**
ห้องสอบ 27.05.08**
  P3 จันทร์09:00-12:0027.05.09(คี่)029C100973X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2
การบัญชี ชั้นปี 1 รุ่น 661 หมู่1 ,
การจัดการ ชั้นปี 1 รุ่น 661 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 1 รุ่น 661 หมู่1 ,
การจัดการโรงแรมและนวัตกรรมการบริการ ชั้นปี 1 รุ่น 661 หมู่1 ,
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ชั้นปี 1 รุ่น 661 หมู่1 ,
การจัดการงานวิศวกรรม ชั้นปี 1 รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์:
ดร. สิราวิชญ์ กีรติอุไร
ผศ. ดร.ปณพักตร์ พงษ์พุทธรักษ์
สำรองให้:
สอบปลายภาค: 10 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ห้องสอบ 27.05.09**
ห้องสอบ 27.05.08**
คำอธิบายรายวิชา
การใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายด้านมุมมอง ความคิด ประสบการณ์ ที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย การใช้เทคนิคจิตวิทยาเพื่อทำความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
มีวุฒิภาวะ ความฉลาดทางอารมณ์ปรับตัว เพื่อใช้ชีวิตร่วมกับคนในแต่ละช่วงวัย ฝึกฝน พัฒนาทักษะและเทคนิค การแก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิตเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123