217251-65เอกเทศสัญญา 2
Specific Contracts II
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรนิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักกฎหมายลักษณะของเอกเทศสัญญา ได้แก่ ยืม ฝากทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทน นายหน้า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 9 ลักษณะ 10 ลักษณะ 11 ลักษณะ 12 ลักษณะ 13 ลักษณะ15 และลักษณะ 16  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี13:00-16:0027.04.13(คี่)029C35305X    
นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. พิทักษ์ชัย เดชอุดม
สำรองให้:นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
25-20-5
10-10-0
สอบปลายภาค:
  P2 พฤหัสบดี16:00-19:0027.04.15(คี่)029C33258X    
นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. พิทักษ์ชัย เดชอุดม
สำรองให้:นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
23-17-6
10-8-2
สอบปลายภาค:
  P3 พฤหัสบดี09:00-12:0038.2.12 (คู่)052C694623X    
นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. พิทักษ์ชัย เดชอุดม
สำรองให้:นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,
ทุกชั้นปี
29-23-6
28-20-8
10-3-7
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
หลักกฎหมายลักษณะของเอกเทศสัญญา ได้แก่ ยืม ฝากทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทน นายหน้า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 9 ลักษณะ 10 ลักษณะ 11 ลักษณะ 12 ลักษณะ 13 ลักษณะ15 และลักษณะ 16

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123