000204-65เกมดิจิทัล
Digital Game
สังกัดคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, สาระฉลาดคิดก้าวไกล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาทราบหรือไม่ว่าการเล่นเกมดิจิทัลสามารถช่วยสร้างเสริมกระบวนการคิดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มาสนุกกับการเรียนรู้และพัฒนาการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงกลยุทธ์ การตัดสินใจ  และการวางแผนเพื่อทำงานเป็นทีมผ่านการเล่นเกมดิจิทัล และเล่นเกมอย่างไรให้เกิดประโยชน์ไม่ส่งผลเสียต่อการเรียนและการดำเนินชีวิต
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:00-12:0029.5.2 (คี่)030C35350X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
นายปริญญา เชิดเกียรติพล
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P2 จันทร์08:00-12:0013.22 (คี่)013C35341X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
ดร. จิระพงษ์ พนาวงศ์
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P3 จันทร์13:00-17:0032.07.04(คี่)044C35350X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
ผศ. ธีรพงษ์ สังข์ศรี
สำรองให้:
ชั้นปี 1
ชั้นปี 2
1-1-0
4-3-1
4-3-1
สอบปลายภาค:
  P4 จันทร์13:00-17:0029.5.2 (คี่)030C35350X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
ผศ.ดร.ดุริวัฒน์ ตาไธสง
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P5 อังคาร08:00-12:0029.5.2 (คี่)030C35341X    
อาจารย์: ผศ.ดร.พงษ์นรินทร์ ศรีพลอย
สอบปลายภาค:
  P6 อังคาร08:00-12:0029.5.2 (คู่)030C35341X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
ดร. กนกพร บุญจูบุตร
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P7 อังคาร13:00-17:0027.03.10(คี่)029C351916X    
อาจารย์: ดร. จักรกฤษณ์ สุทธานุรักษ์
สอบปลายภาค:
  P8 อังคาร13:00-17:0036.04.05 (คี่)050C35341X    
อาจารย์: ผศ.ดร.สุธิดา วรรธนะปกรณ์
สอบปลายภาค:
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 อาทิตย์08:00-12:0029.5.2**030C35341X    
ทุกชั้นปีอาจารย์: ผศ.ดร.พงษ์นรินทร์ ศรีพลอย
สำรองให้: ทุกชั้นปี35-34-1
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ทราบหรือไม่ว่าการเล่นเกมดิจิทัลสามารถช่วยสร้างเสริมกระบวนการคิดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มาสนุกกับการเรียนรู้และพัฒนาการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงกลยุทธ์ การตัดสินใจ
และการวางแผนเพื่อทำงานเป็นทีมผ่านการเล่นเกมดิจิทัล และเล่นเกมอย่างไรให้เกิดประโยชน์ไม่ส่งผลเสียต่อการเรียนและการดำเนินชีวิต
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123