000205-65การผลิตสื่อผสมในสังคมดิจิทัล
Multimedia Production in Digital Society
สังกัดคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, สาระฉลาดคิดก้าวไกล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาเปิดมิติใหม่ของการสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ที่ทันสมัย สู่แนวคิดการผลิตสื่อผสมที่หลากหลายในยุคสังคมดิจิทัล ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรม  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:00-12:0027.03.08(คู่)029C55469X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
ผศ. ธีรพงษ์ สังข์ศรี
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P2 จันทร์08:00-12:0027.03.08(คี่)029C55532X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
ผศ. อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
เปิดมิติใหม่ของการสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ที่ทันสมัย สู่แนวคิดการผลิตสื่อผสมที่หลากหลายในยุคสังคมดิจิทัล ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรม

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123