000206-65คอมพิวเตอร์กับงานแอนิเมชันในสังคมดิจิทัล
Computer and Animation in Digital Society
สังกัดคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, สาระฉลาดคิดก้าวไกล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาเตรียมพร้อมกับการสร้างงานแอนิเมชันอย่างมีชั้นเชิง สนุกสนาน ท้าทาย ตอบโจทย์สังคมในยุคดิจิทัล ผ่านเทคนิคกระบวนการ ด้วยแนวคิดที่ล้ำสมัยไปพร้อมกับกฎหมายและจริยธรรม  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:00-12:0027.03.08(คี่)029C50491X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
ดร. มยุรฉัตร จรัญญา
สำรองให้:
ชั้นปี 1
ชั้นปี 2
1-1-0
15-10-5
15-7-8
สอบปลายภาค:
  P2 อังคาร13:00-17:0027.03.08(คี่)029C50473X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
ดร. มยุรฉัตร จรัญญา
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
เตรียมพร้อมกับการสร้างงานแอนิเมชันอย่างมีชั้นเชิง สนุกสนาน ท้าทาย ตอบโจทย์สังคมในยุคดิจิทัล ผ่านเทคนิคกระบวนการ ด้วยแนวคิดที่ล้ำสมัยไปพร้อมกับกฎหมายและจริยธรรม

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123