401105-65ฟิสิกส์พื้นฐาน
Fundamental Physics
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กลุ่มวิชาแกนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชากลศาสตร์พื้นฐาน การสั่นและคลื่น อุณหพลศาสตร์ ของไหล สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก เสียง แสง และฟิสิกส์ยุคใหม่  
รายวิชาต่อเนื่อง:CO 401106
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:40-11:1011.24**011C221012X    
ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางชัญญา เสริมศรีทอง
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
12-10-2
10-0-10
สอบปลายภาค: 25 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
ชีววิทยา [651211006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.04**
  P2 พฤหัสบดี08:40-11:1024.223**024C40319X    
คหกรรมศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
รศ.ดร. ไทยปัญญา จันปุ่ม
สำรองให้:คหกรรมศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
34-30-4
6-1-5
สอบปลายภาค: 25 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
คหกรรมศาสตร์ [651211010] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.05**
  P3 พฤหัสบดี08:40-11:1011.46(คี่)011C483018X    
เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.ภาคภูมิ บวบทอง
สำรองให้:เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
38-30-8
10-0-10
สอบปลายภาค: 25 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
เทคนิคการสัตวแพทย์ [651211058] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.04**
  P4 พฤหัสบดี12:50-15:2024.223**024C251411X    
เทคโนโลยีอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
รศ.ดร. ไทยปัญญา จันปุ่ม
สำรองให้:เทคโนโลยีอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
15-14-1
10-0-10
สอบปลายภาค: 25 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
เทคโนโลยีอาหาร [651211132] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.05**
คำอธิบายรายวิชา
กลศาสตร์พื้นฐาน การสั่นและคลื่น อุณหพลศาสตร์ ของไหล สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก เสียง แสง และฟิสิกส์ยุคใหม่

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123