401105-65ฟิสิกส์พื้นฐาน
Fundamental Physics
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กลุ่มวิชาแกนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชากลศาสตร์พื้นฐาน การสั่นและคลื่น อุณหพลศาสตร์ ของไหล สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก เสียง แสง และฟิสิกส์ยุคใหม่  
รายวิชาต่อเนื่อง:CO 401106
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  








 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ13:00-16:0024.219024C443410X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
รศ.ดร.ไทยปัญญา จันปุ่ม
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
34-32-2
10-2-8
สอบปลายภาค: 23 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย [651211053] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.05.08**
  P2 พฤหัสบดี09:00-12:000401ออนไลน์054C40319X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.ภาคภูมิ บวบทอง
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
30-30-0
10-1-9
สอบปลายภาค: 23 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย [651211053] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ 27.05.08**
  P3 พฤหัสบดี13:00-16:000402ออนไลน์054C38299X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.ภาคภูมิ บวบทอง
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
28-28-0
10-1-9
สอบปลายภาค: 23 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย [651211053] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 3 ห้องสอบ 27.05.08**
  P4 พฤหัสบดี09:00-12:0011.26**011C38299X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
รศ.ดร.ไทยปัญญา จันปุ่ม
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,
ทุกชั้นปี
28-28-0
10-1-9
สอบปลายภาค: 23 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย [651211053] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 4 ห้องสอบ 27.05.08**
  P5 ศุกร์09:00-12:0024.219024C46406X    
ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
เทคโนโลยีอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์:
นางชัญญา เสริมศรีทอง
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
เทคโนโลยีอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
29-27-2
17-13-4
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ชีววิทยา [651211006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.02**
เทคโนโลยีอาหาร [651211132] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.02**
ชีววิทยา [651211006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.07.02**
สอบปลายภาค: 23 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ชีววิทยา [651211006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.05.09**
เทคโนโลยีอาหาร [651211132] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.05.09**
  P6 ศุกร์09:00-12:0024.223**024C402515X    
เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
รศ.ดร.ไทยปัญญา จันปุ่ม
สำรองให้:เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
33-25-8
7-0-7
สอบปลายภาค: 23 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
เทคนิคการสัตวแพทย์ [651211058] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.05.09**
  P7 พฤหัสบดี13:00-16:0024.219024C40355X    
คหกรรมศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
รศ.ดร.ไทยปัญญา จันปุ่ม
สำรองให้:คหกรรมศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
37-35-2
3-0-3
สอบปลายภาค: 23 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
คหกรรมศาสตร์ [651211010] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.05.09**
คำอธิบายรายวิชา
กลศาสตร์พื้นฐาน การสั่นและคลื่น อุณหพลศาสตร์ ของไหล สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก เสียง แสง และฟิสิกส์ยุคใหม่

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123