401106-65ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
Fundamental Physics Laboratory
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กลุ่มวิชาแกนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาปฏิบัติการที่สอดคล้องกับรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน  
เงื่อนไขรายวิชา: CO 401105
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี09:00-12:0024.223**024C443410X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
34-32-2
10-2-8
สอบปลายภาค: 23 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย [651211053] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.05.08**
  P2 พุธ09:00-12:0011.26**011C40319X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.วัชรพงษ์ วงค์เขียว
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
30-30-0
10-1-9
สอบปลายภาค: 23 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย [651211053] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ 27.05.08**
  P3 พุธ09:00-12:0024.219024C38299X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายไพโรจน์ ใจเดี่ยว
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
28-28-0
10-1-9
สอบปลายภาค: 23 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย [651211053] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 3 ห้องสอบ 27.05.08**
  P4 ศุกร์16:00-19:0011.26**011C38299X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,
ทุกชั้นปี
28-28-0
10-1-9
สอบปลายภาค: 23 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย [651211053] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 4 ห้องสอบ 27.05.08**
  P5 พฤหัสบดี13:00-16:0011.26**011C392712X    
ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางชัญญา เสริมศรีทอง
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
29-27-2
10-0-10
สอบปลายภาค: 23 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
ชีววิทยา [651211006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.05.09**
  P6 พฤหัสบดี16:00-19:0011.24**011C271413X    
เทคโนโลยีอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางชัญญา เสริมศรีทอง
สำรองให้:เทคโนโลยีอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
17-14-3
10-0-10
สอบปลายภาค: 23 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
เทคโนโลยีอาหาร [651211132] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.05.09**
  P7 ศุกร์13:00-16:0011.26**011C412615X    
เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก
สำรองให้:เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
33-25-8
7-0-7
สอบปลายภาค: 23 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
เทคนิคการสัตวแพทย์ [651211058] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.05.09**
  P8 พฤหัสบดี09:00-12:0024.219024C40355X    
คหกรรมศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ธนวัฒน์ รังสูงเนิน
สำรองให้:คหกรรมศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
37-35-2
3-0-3
สอบปลายภาค: 23 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
คหกรรมศาสตร์ [651211010] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.05.09**
คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123