402106-65ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
Fundamental Chemistry Laboratory
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กลุ่มวิชาแกนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักปฏิบัติทั่วไปในการทำปฏิบัติการเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เกรดและการใช้สารเคมี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานทางเคมี และปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ การเตรียมสารละลาย สมดุลเคมี และกรด - เบส เป็นต้น  
เงื่อนไขรายวิชา: CO 402105
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี15:20-17:5024.319**024C582830X    
ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
เทคโนโลยีอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
ดร.สุมิตา บุญแนบ
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P2 ศุกร์12:50-15:2024.319**024C40364X    
สาธารณสุขชุมชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.มะลิวัลย์ สืบศาสนา
สำรองให้:สาธารณสุขชุมชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
36-36-0
4-0-4
สอบปลายภาค:
  P3 ศุกร์08:40-11:1024.319**024C40346X    
สาธารณสุขชุมชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.มะลิวัลย์ สืบศาสนา
สำรองให้:สาธารณสุขชุมชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
36-34-2
4-0-4
สอบปลายภาค:
  P4 พฤหัสบดี15:20-17:5024.323**024C30273X    
ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
ดร.เจริญศักดิ์ เลางาม
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
3-2-1
39-25-14
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
หลักปฏิบัติทั่วไปในการทำปฏิบัติการเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เกรดและการใช้สารเคมี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานทางเคมี และปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ การเตรียมสารละลาย สมดุลเคมี และกรด - เบส เป็นต้น

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123