402106-65ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
Fundamental Chemistry Laboratory
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กลุ่มวิชาแกนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักปฏิบัติทั่วไปในการทำปฏิบัติการเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เกรดและการใช้สารเคมี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานทางเคมี และปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ การเตรียมสารละลาย สมดุลเคมี และกรด - เบส เป็นต้น  
เงื่อนไขรายวิชา: CO 402105
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์16:00-19:0024.319**024C40391X    
สาธารณสุขชุมชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: นายสุขสรรค์ ตันสิริ
สำรองให้:สาธารณสุขชุมชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,40-39-1
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
สาธารณสุขชุมชน [651211065] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite3
  P2 ไม่มีข้อมูล49049X   CLOSED 
อาจารย์: N/A
สอบปลายภาค:
  P3 พฤหัสบดี13:00-16:0024.319**024C40382X    
สาธารณสุขชุมชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายสุขสรรค์ ตันสิริ
สำรองให้:สาธารณสุขชุมชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
39-37-2
1-1-0
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
สาธารณสุขชุมชน [651211065] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnsite3
เทคนิคการสัตวแพทย์ [651211058] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite3
  P4 พฤหัสบดี09:00-12:0024.323**024C33321X    
เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.มะลิวัลย์ สืบศาสนา
สำรองให้:เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,33-32-1
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
เทคนิคการสัตวแพทย์ [651211058] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite3
  P5 ศุกร์13:00-16:0024.319**024C18171X    
เทคโนโลยีอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.อังคณา ชาติก้อน
ดร. สุทิศา สมบัติดี
สำรองให้:เทคโนโลยีอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,17-16-1
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
เทคโนโลยีอาหาร [651211132] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite3
คหกรรมศาสตร์ [621211010] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite3
คำอธิบายรายวิชา
หลักปฏิบัติทั่วไปในการทำปฏิบัติการเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เกรดและการใช้สารเคมี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานทางเคมี และปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ การเตรียมสารละลาย สมดุลเคมี และกรด - เบส เป็นต้น

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123