403105-65ชีววิทยาพื้นฐาน
Fundamental Biology
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กลุ่มวิชาแกนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาสมบัติและสารเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์-เนื้อเยื่อและการแบ่งเซลล์ เมแทบอลิซึม การสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจ การลำเลียงในสิ่งมีชีวิต ระบบการทำงานของร่างกาย  ระบบการทำงานของร่างกาย การสืบพันธุ์และการเจริญ การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ วิวัฒนาการ และนิเวศวิทยา
รายวิชาต่อเนื่อง:CO 403106, 403243, 403251, 426211
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี13:00-16:0011.34**011C271710X    
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.ณัฐกานต์ ศาสตร์สูงเนิน
ผศ.ดร.ชายฉัตร บุญญานุสิทธิ์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
17-17-0
10-0-10
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม [651211047] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 32.03.04**
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม [651211047] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 32.03.04**
คำอธิบายรายวิชา
สมบัติและสารเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์-เนื้อเยื่อและการแบ่งเซลล์ เมแทบอลิซึม การสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจ การลำเลียงในสิ่งมีชีวิต ระบบการทำงานของร่างกาย
ระบบการทำงานของร่างกาย การสืบพันธุ์และการเจริญ การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ วิวัฒนาการ และนิเวศวิทยา
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123