403106-65ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
Fundamental Biology Laboratory
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กลุ่มวิชาแกนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาเนื้อหาการทำปฏิบัติการสอดคล้องกับภาคทฤษฏี  
เงื่อนไขรายวิชา: CO 403105
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:40-11:1024.421**024C514110X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ขวัญประเสริฐ พันธุ์ชัย
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
41-41-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P2 พฤหัสบดี15:20-17:5024.421**024C514011X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ขวัญประเสริฐ พันธุ์ชัย
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
41-40-1
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P3 พฤหัสบดี12:50-15:2024.425024C514110X    
เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
สถิติประยุกต์และวิทยาการข้อมูล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์
สำรองให้:เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
สถิติประยุกต์และวิทยาการข้อมูล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
39-38-1
3-3-0
9-0-9
สอบปลายภาค:
  P4 ศุกร์12:50-15:2024.425024C312110X    
เกษตรศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์
สำรองให้:เกษตรศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
21-21-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P5 ศุกร์15:20-17:5024.421**024C463610X    
สาธารณสุขชุมชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ปิยะธิดา กุศลรัตน์
สำรองให้:สาธารณสุขชุมชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
36-36-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P6 พฤหัสบดี08:40-11:1024.425024C463412X    
สาธารณสุขชุมชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.มณฑล วิสุทธิ
สำรองให้:สาธารณสุขชุมชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
36-34-2
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P7 อังคาร08:40-11:1024.421**024C514110X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ขวัญประเสริฐ พันธุ์ชัย
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
39-39-0
10-2-8
สอบปลายภาค:
  P8 อังคาร15:20-17:5024.421**024C504010X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ขวัญประเสริฐ พันธุ์ชัย
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,
ทุกชั้นปี
40-40-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
เนื้อหาการทำปฏิบัติการสอดคล้องกับภาคทฤษฏี

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123