429211-65ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาทางเทคนิคการสัตวแพทย์
Parasitology and Entamology of Veterinary Technology
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการศึกษาปรสิตภายใน ภายนอกและโปรโตซัวที่เป็นปรสิตที่สำคัญของปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยง และสัตว์น้ำรวมถึงแมลงพาหะ รูปร่าง ลักษณะ ชีพจักร พยาธิกำเนิด อาการ การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ระบาดวิทยา ความสัมพันธ์ะหว่างปรสิตกับโฮสต์ การปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางปรสิต  การป้องกันและควบคุม
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  








 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ08:00-12:007.03-04(คี่)049C30264X    
เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. น.สพ.ประยุทธ กุศลรัตน์
สำรองให้:เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
26-26-0
4-0-4
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การศึกษาปรสิตภายใน ภายนอกและโปรโตซัวที่เป็นปรสิตที่สำคัญของปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยง และสัตว์น้ำรวมถึงแมลงพาหะ รูปร่าง ลักษณะ ชีพจักร พยาธิกำเนิด อาการ การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ระบาดวิทยา ความสัมพันธ์ะหว่างปรสิตกับโฮสต์ การปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางปรสิต
การป้องกันและควบคุม
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123