004309-65ธุรกิจออนไลน์
Online Business
สังกัดคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, สาระเรียนรู้ร่วมสมัย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการเริ่มต้นและเตรียมพร้อมสู่การประสบความสำเร็จจากการทำธุรกิจออนไลน์ เรียนรู้การโฆษณาและขายสินค้าอย่างไรให้ปังดึงดูดใจลูกค้า การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อลดต้นทุน และสร้างผลกำไร  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:00-12:0027.05.06**029C30282X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
ดร. เจนจีรา อักษรพิมพ์
ผศ.ดร.ศุภชานันท์ วนภู
นายศิววิชญ์ จั้นอรัญ
ดร.จินตนา โต้งสูงเนิน
ดร.ทิพย์สุดา วงศ์คำดี
ดร. จารุวรรณ พนมจีระสวัสดิ์
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 อาทิตย์08:00-12:0022.5.5**022C41410X    
อาจารย์: ดร. จารุวรรณ พนมจีระสวัสดิ์
ดร. เจนจีรา อักษรพิมพ์
ดร.จินตนา โต้งสูงเนิน
นายศิววิชญ์ จั้นอรัญ
ผศ.ดร.ศุภชานันท์ วนภู
ดร.ทิพย์สุดา วงศ์คำดี
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การเริ่มต้นและเตรียมพร้อมสู่การประสบความสำเร็จจากการทำธุรกิจออนไลน์ เรียนรู้การโฆษณาและขายสินค้าอย่างไรให้ปังดึงดูดใจลูกค้า การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อลดต้นทุน และสร้างผลกำไร

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123