000401-65คนราชภัฏ
DNA NRRU
สังกัดคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, สาระใส่ใจตัวตน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาเรื่องเล่าเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย การปรับตัวให้เข้ากับสังคมอุดมศึกษา เข้าใจถึงบทบาทของนักศึกษา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา “สำนึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน”  มีความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาราชภัฏ เพื่อนำไปสู่การเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P0 อังคาร17:00-20:00ไม่กำหนดN/AC144901449X    
การจัดการโรงแรมและนวัตกรรมการบริการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
การจัดการการท่องเที่ยว การจัดประชุมและนิทรรศการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
การจัดการโรงแรมและนวัตกรรมการบริการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่3 ,
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่4 ,
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่3 ,
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่4 ,
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
การจัดการข้อมูลดิจิทัล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
การเงิน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
เศรษฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
เศรษฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
สถิติประยุกต์และวิทยาการข้อมูล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่3 ,
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
การจัดการงานวิศวกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่3 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
เกษตรศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
เทคโนโลยีอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
คหกรรมศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ชั้นปี 1อาจารย์:
ไม่ระบุ1
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P1 จันทร์08:00-11:0027.05.08(คี่)029C100946X    
ชั้นปี 1อาจารย์: ดร. ศลิษา ณรงค์เลิศฤทธิ์
สำรองให้: ชั้นปี 140-38-2
สอบปลายภาค:
  P2 จันทร์08:00-11:0027.05.08(คู่)029C1007822X    
ชั้นปี 1อาจารย์: ผศ.ดร.กนกมน รุจิรกุล
สำรองให้: ชั้นปี 154-53-1
สอบปลายภาค:
  P3 จันทร์08:00-11:0027.05.09(คี่)029C1007129X    
ชั้นปี 1อาจารย์: ดร. ปฐมาภรณ์ เถาว์พัน
สำรองให้: ชั้นปี 154-52-2
สอบปลายภาค:
  P4 จันทร์08:00-11:0027.05.09(คู่)029C1008812X    
ชั้นปี 1อาจารย์: รศ.ดร. อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง
สำรองให้: ชั้นปี 158-57-1
สอบปลายภาค:
  P5 จันทร์13:00-16:0027.05.08(คี่)029C1009010X    
ชั้นปี 1อาจารย์: ผศ. ศศิธร หวังค้ำกลาง
สำรองให้: ชั้นปี 150-49-1
สอบปลายภาค:
  P6 จันทร์13:00-16:0027.05.08(คู่)029C100982X    
ชั้นปี 1อาจารย์: นายสุชาติ พิมพ์พันธ์
สำรองให้: ชั้นปี 165-64-1
สอบปลายภาค:
  P7 จันทร์13:00-16:0027.05.09(คี่)029C1007723X    
ชั้นปี 1อาจารย์: นางสาวจันทร์เพ็ญ เกตุสำโรง
สำรองให้: ชั้นปี 161-55-6
สอบปลายภาค:
  P8 จันทร์13:00-16:0027.05.09(คู่)029C1007426X    
ชั้นปี 1อาจารย์: ผศ. ขวัญนภา สิทธิ์ประเสริฐ
สำรองให้: ชั้นปี 152-45-7
สอบปลายภาค:
  P9 อังคาร08:00-11:0027.05.08(คี่)029C100991X    
ชั้นปี 1อาจารย์: ดร. วิชาญ พันธุ์ดี
สำรองให้: ชั้นปี 173-71-2
สอบปลายภาค:
  P10 อังคาร08:00-11:0032.08.02(คู่)044C100964X    
ชั้นปี 1อาจารย์: อ.มัตติกา ชัยมีแรง
สำรองให้: ชั้นปี 139-38-1
สอบปลายภาค:
  P11 อังคาร08:00-11:0027.05.09(คู่)029C12410321X    
ชั้นปี 1
ชั้นปี 1อาจารย์:
นายชัยศิริ หลวงแนม
สำรองให้: ชั้นปี 1
ชั้นปี 1
50-47-3
16-0-16
สอบปลายภาค:
  P12 อังคาร08:00-11:0036.05.07(คี่)050C100946X    
ชั้นปี 1อาจารย์: ผศ.ดร.ปรัชญ์ บุญแซม
สำรองให้: ชั้นปี 154-50-4
สอบปลายภาค:
  P13 อังคาร13:00-16:0027.05.08(คี่)029C100955X    
ชั้นปี 1อาจารย์: ผศ. วุฒิพงศ์ แสนบุดดา
สำรองให้: ชั้นปี 145-44-1
สอบปลายภาค:
  P14 อังคาร13:00-16:0027.05.08(คู่)029C1008911X    
ชั้นปี 1อาจารย์: นายฤทธิรงค์ แจ้งอิ่ม
สำรองให้: ชั้นปี 147-46-1
สอบปลายภาค:
  P15 อังคาร13:00-16:0027.05.09(คี่)029C100982X    
ชั้นปี 1อาจารย์: ผศ. ขวัญนภา สิทธิ์ประเสริฐ
สำรองให้: ชั้นปี 177-76-1
สอบปลายภาค:
  P16 อังคาร13:00-16:0027.05.09(คู่)029C1009010X    
ชั้นปี 1อาจารย์: ดร. กนกพร บุญจูบุตร
สำรองให้: ชั้นปี 172-70-2
สอบปลายภาค:
  P17 อังคาร13:00-16:0031.06.02**042C19190X    
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: นายสุชาติ พิมพ์พันธ์
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P18 จันทร์09:00-12:0032.08.02(คี่)044C76733X    
อาจารย์: นายโสฬส ประสิทธิ์นอก
นายไกรศักดิ์ รักพินิจ
นายธานี จงยัง
สอบปลายภาค:
  P19 จันทร์13:00-16:0032.08.02(คี่)044C75723X    
อาจารย์: นายธานี จงยัง
นายโสฬส ประสิทธิ์นอก
นายไกรศักดิ์ รักพินิจ
สอบปลายภาค:
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์13:00-16:0031.06.02**042C463610X    
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ปรัชญ์ บุญแซม
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
36-35-1
10-1-9
สอบปลายภาค: 4 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 12:00
การจัดการ [656214060] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 27 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.06**
  K2 เสาร์13:00-16:0031.07.03**042C362610X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวจันทร์เพ็ญ เกตุสำโรง
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
26-26-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 4 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 12:00
รัฐประศาสนศาสตร์ [656216232] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 27 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.06**
  K3 เสาร์08:00-11:0031.07.03**042C473710X    
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายธานี จงยัง
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
37-36-1
10-1-9
สอบปลายภาค: 4 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 12:00
รัฐศาสตร์ [656216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 27 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.06**
  K4 เสาร์13:00-16:0031.07.02**042C25178X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ศศิธร หวังค้ำกลาง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
15-14-1
10-3-7
สอบปลายภาค: 4 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 12:00
ภาษาอังกฤษ [656212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 27 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.06**
  K5 เสาร์08:00-11:0031.07.05**042C302010X    
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. วิชาญ พันธุ์ดี
สำรองให้:นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
20-20-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 4 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 12:00
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล [656215203] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 27 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.06**
  K6 เสาร์13:00-16:0031.07.05**042C281810X    
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. วิชาญ พันธุ์ดี
สำรองให้:การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
18-18-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 4 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 12:00
การบัญชี [656214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 27 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.06**
  K7 เสาร์08:00-11:0031.07.04**042C241311X    
การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
อ.มัตติกา ชัยมีแรง
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
14-13-1
10-0-10
สอบปลายภาค: 4 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 12:00
การตลาด [656214725] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 27 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.06**
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K8 เสาร์08:00-11:0031.07.02**042C413110X    
การจัดการงานวิศวกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. กนกพร บุญจูบุตร
สำรองให้:การจัดการงานวิศวกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
15-15-0
16-16-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 4 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 12:00
การจัดการงานวิศวกรรม [656312149] (ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 27 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.06**
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม [656312099] (ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 27 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.06**
ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K10 เสาร์08:00-11:0038.4.12 **052C332211X    
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
รศ.ดร. อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
23-22-1
10-0-10
สอบปลายภาค: 4 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 12:00
การจัดการ [656714060] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 27 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.06**
  K11 เสาร์13:00-16:0038.4.12 **052C342410X    
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
รศ.ดร. อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง
สำรองให้:การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
24-24-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 4 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 12:00
การบัญชี [656714737] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 27 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.06**
คำอธิบายรายวิชา
เรื่องเล่าเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย การปรับตัวให้เข้ากับสังคมอุดมศึกษา เข้าใจถึงบทบาทของนักศึกษา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา “สำนึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน”
มีความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาราชภัฏ เพื่อนำไปสู่การเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123