402112-65ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์1
Inorganic Chemistry Laboratory 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี (วท.บ.)
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของสารประกอบไอออนิก โคเวเลนต์ เช่น การนำไฟฟ้า การละลาย การจัดเรียงอนุภาคในโครงผลึกและความเป็นขั้ว การเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อน ความว่องไวของการทำปฏิกิริยาของธาตุหมู่  1A - 7A กับน้ำและกรดเจือจาง การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันของธาตุแทรนซิชัน ปฏิกิริยาออกซิเดชัน รีดักชัน
เงื่อนไขรายวิชา: CO 402111
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี09:00-12:0011.11**011C12210X    
เคมี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.สิทธิชัย กุลวงค์
สำรองให้:เคมี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
2-2-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
เคมี [651211005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 32.03.04**
คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของสารประกอบไอออนิก โคเวเลนต์ เช่น การนำไฟฟ้า การละลาย การจัดเรียงอนุภาคในโครงผลึกและความเป็นขั้ว การเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อน ความว่องไวของการทำปฏิกิริยาของธาตุหมู่
1A - 7A กับน้ำและกรดเจือจาง การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันของธาตุแทรนซิชัน ปฏิกิริยาออกซิเดชัน รีดักชัน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123