402211-65เคมีอนินทรีย์2
Inorganic Chemistry 2
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี (วท.บ.)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาเคมีของสารเชิงซ้อนในด้านโครงสร้าง การเรียกชื่อ ไอโซเมอร์ การวิเคราะห์โครงสร้างของ สารประกอบเชิงซ้อน การเตรียมสารเชิงซ้อน พันธะในสารเชิงซ้อน ทฤษฎีพันธะเวเลนซ์ ทฤษฎีสนามผลึก  ทฤษฎีสนามลิแกนด์ สมบัติทางกายภาพของสารเชิงซ้อนและปฏิกิริยาเคมีของสารเชิงซ้อน สมมาตร และทฤษฎีกลุ่ม สัญลักษณ์เทอม
เงื่อนไขรายวิชา: 402111 และ CON 402212
รายวิชาต่อเนื่อง:CON 402212, 402311
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี09:00-12:0011.11**011C12210X    
เคมี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. ปนัดดา ผ่านสำแดง
สำรองให้:เคมี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
2-2-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
เคมีของสารเชิงซ้อนในด้านโครงสร้าง การเรียกชื่อ ไอโซเมอร์ การวิเคราะห์โครงสร้างของ สารประกอบเชิงซ้อน การเตรียมสารเชิงซ้อน พันธะในสารเชิงซ้อน ทฤษฎีพันธะเวเลนซ์ ทฤษฎีสนามผลึก
ทฤษฎีสนามลิแกนด์ สมบัติทางกายภาพของสารเชิงซ้อนและปฏิกิริยาเคมีของสารเชิงซ้อน สมมาตร และทฤษฎีกลุ่ม สัญลักษณ์เทอม
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123