401101-65ฟิสิกส์1
Physics 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กลุ่มวิชาแกนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาระบบหน่วยและการวัด จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของอนุภาค งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติเชิงกลของสสาร การเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัดและคลื่น กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์  
รายวิชาต่อเนื่อง:CO 401102
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ08:40-11:1024.205**024C15411X    
ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางชัญญา เสริมศรีทอง
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
3-2-1
2-2-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 1 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
เคมี [651211005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.06**
ฟิสิกส์ [651211007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.06**
คำอธิบายรายวิชา
ระบบหน่วยและการวัด จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของอนุภาค งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติเชิงกลของสสาร การเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัดและคลื่น กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123