402342-65ปฏิบัติการชีวเคมี 1
Biochemistry Laboratory 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี (วท.บ.)
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดสอบทางกายภาพ และทางเคมีของสารชีวโมเลกุล การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปฏิกิริยาเอนไซม์ การใช้สารละลายบัฟเฟอร์ในทางชีวเคมี  
เงื่อนไขรายวิชา: CON 402341
รายวิชาต่อเนื่อง:CON 402341
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์13:00-16:0011.14**011C19910X    
ชีววิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.สายใจ ปอสูงเนิน
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
9-9-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดสอบทางกายภาพ และทางเคมีของสารชีวโมเลกุล การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปฏิกิริยาเอนไซม์ การใช้สารละลายบัฟเฟอร์ในทางชีวเคมี

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123