402462-65เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี
Chemical Information Technology
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี (วท.บ.)
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี วิธีการสืบค้น จัดเก็บ รวบรวม และนำเสนอข้อมูลทางเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ การนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ศึกษาและแก้ปัญหาทางเคมีการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ  การเขียนโครงสร้างสารเคมีการสร้างแบบจำลองการทดลอง
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี16:00-19:0027.05.07**029C18810X    
เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.วราวุธ ธนะมูล
ผศ.ดร.สิทธิชัย กุลวงค์
สำรองให้:เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
8-8-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี วิธีการสืบค้น จัดเก็บ รวบรวม และนำเสนอข้อมูลทางเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ การนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ศึกษาและแก้ปัญหาทางเคมีการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ
การเขียนโครงสร้างสารเคมีการสร้างแบบจำลองการทดลอง
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123