402104-65ปฏิบัติการเคมี 2
Chemistry Laboratory 2
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กลุ่มวิชาแกนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานทางเคมีและปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับแก๊ส ของแข็ง อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ เคมีไฟฟ้า และเคมีอินทรีย์ เป็นต้น  
เงื่อนไขรายวิชา: CO 402103
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี13:00-16:0024.319**024C18711X    
เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. สุทิศา สมบัติดี
สำรองให้:เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
8-7-1
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานทางเคมีและปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับแก๊ส ของแข็ง อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ เคมีไฟฟ้า และเคมีอินทรีย์ เป็นต้น

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123