406111-65วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาบทบาทและความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผลผลิตทางการเกษตรในอุตสาหกรรมอาหาร คุณภาพและการเสื่อมเสียของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร  บทบาทและหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหาร การแปรรูปอาหารเบื้องต้น ระบบมาตรฐานอาหารและสุขาภิบาล การศึกษาดูงานสถานประกอบการผลิตอาหาร
รายวิชาต่อเนื่อง:406343
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร12:50-13:40เทคโนฯอาหาร1**031C251510X    
เทคโนโลยีอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร
สำรองให้:เทคโนโลยีอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
15-15-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
เทคโนโลยีอาหาร [651211132] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ เทคโนฯอาหาร1**
คำอธิบายรายวิชา
บทบาทและความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผลผลิตทางการเกษตรในอุตสาหกรรมอาหาร คุณภาพและการเสื่อมเสียของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร
บทบาทและหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหาร การแปรรูปอาหารเบื้องต้น ระบบมาตรฐานอาหารและสุขาภิบาล การศึกษาดูงานสถานประกอบการผลิตอาหาร
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123