210113-65ภาษาจีนระดับต้น 1
Basic Chinese 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาจีน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการฟัง พูด อ่าน เขียนคำศัพท์วลีประโยคบทสนทนาเนื้อเรื่องบทความ การนำคำศัพท์ วลีประโยคไปใช้ในการสื่อสารการใช้พจนานุกรมจีน-ไทย ความรู้พื้นฐานด้านคำศัพท์ 300 คำ  
รายวิชาต่อเนื่อง:210115(#)
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์13:00-17:0031.07.02**042C49409X    
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวอรุณรัตน์ ศรีสุราช
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
38-36-2
10-3-7
สอบปลายภาค:
  P2 ศุกร์08:00-12:0027.04.06**029C45378X    
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวอรุณรัตน์ ศรีสุราช
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
37-35-2
8-2-6
สอบปลายภาค:
  P3 พุธ08:00-12:009.14.08**009C473512X    
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวอรุณรัตน์ ศรีสุราช
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
37-35-2
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การฟัง พูด อ่าน เขียนคำศัพท์วลีประโยคบทสนทนาเนื้อเรื่องบทความ การนำคำศัพท์ วลีประโยคไปใช้ในการสื่อสารการใช้พจนานุกรมจีน-ไทย ความรู้พื้นฐานด้านคำศัพท์ 300 คำ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123