210121-65ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศจีน
Introduction to China
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาลักษณะภูมิประเทศ เศรษฐกิจ การค้า ประชากร การเมืองการปกครอง ชนชาติ ศาสนา การศึกษา ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศจีน  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี12:50-15:2036.04.06**050C493910X    
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวปานดวงใจ บุญจนาวิโรจน์
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
39-39-0
10-0-10
สอบกลางภาค: 23 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาจีน [651212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.06**
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [651212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.07-08**
  P2 พุธ08:40-11:1027.04.11**029C39390X    
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: นางสาวปานดวงใจ บุญจนาวิโรจน์
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,39-39-0
สอบกลางภาค: 23 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาจีน [651212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.07.06**
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [651212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.13.07-08**
คำอธิบายรายวิชา
ลักษณะภูมิประเทศ เศรษฐกิจ การค้า ประชากร การเมืองการปกครอง ชนชาติ ศาสนา การศึกษา ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศจีน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123