210121-65ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศจีน
Introduction to China
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาลักษณะภูมิประเทศ เศรษฐกิจ การค้า ประชากร การเมืองการปกครอง ชนชาติ ศาสนา การศึกษา ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศจีน  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี09:00-12:0031.07.05**042C483711X    
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวปานดวงใจ บุญจนาวิโรจน์
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
38-36-2
10-1-9
สอบปลายภาค:
  P2 ศุกร์13:00-16:0027.04.06**029C45369X    
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวปานดวงใจ บุญจนาวิโรจน์
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
37-35-2
8-1-7
สอบปลายภาค:
  P3 ศุกร์09:00-12:0036.05.04**050C473512X    
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวปานดวงใจ บุญจนาวิโรจน์
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
37-35-2
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ลักษณะภูมิประเทศ เศรษฐกิจ การค้า ประชากร การเมืองการปกครอง ชนชาติ ศาสนา การศึกษา ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศจีน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123