207111-65การฟังและพูดในชีวิตประจำวัน
Daily Life Listening and Speaking
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ การรับและแยกแยะข้อมูล การแสดงความคิดเห็น การออกเสียงที่ถูกต้องตามลักษณะองค์ประกอบในการพูดภาษาอังกฤษในระดับของคำ วลี ประโยคและบทสนทนาสั้น ๆการฝึกปฏิบัติการฟังและพูดสนทนาที่เหมาะสมในสถานการณ์ประจำวัน  
รายวิชาต่อเนื่อง:207112
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร12:50-16:1027.04.07**029C40328X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
Mr.James Patterson Turnbull
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
30-30-0
10-2-8
สอบปลายภาค:
  P2 ศุกร์08:40-12:0027.04.09**029C39318X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
Mr.James Patterson Turnbull
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
29-29-0
10-2-8
สอบปลายภาค:
  P3 พฤหัสบดี12:50-16:1027.04.09**029C39309X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
Mr.James Patterson Turnbull
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
29-29-0
10-1-9
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การสื่อสารภาษาอังกฤษ การรับและแยกแยะข้อมูล การแสดงความคิดเห็น การออกเสียงที่ถูกต้องตามลักษณะองค์ประกอบในการพูดภาษาอังกฤษในระดับของคำ วลี ประโยคและบทสนทนาสั้น ๆการฝึกปฏิบัติการฟังและพูดสนทนาที่เหมาะสมในสถานการณ์ประจำวัน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123