219103-65การจัดการปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน
Sustainable Social Problems Management
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรพัฒนาสังคม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมาย ความสำคัญของการศึกษาปัญหาสังคม แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประเภทของปัญหาสังคม การเคลื่อนไหวทางสังคม สถานการณ์ปัญหาสังคมในระดับจุลภาคและมหภาค เทคนิควิธีการวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบของปัญหา เรียนรู้วิธีการและแนวทางการจัดการปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร12:50-15:2027.04.13**029C392811X    
นวัตกรรมการพัฒนาสังคม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. ภาสกร บัวศรี
สำรองให้:นวัตกรรมการพัฒนาสังคม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
29-28-1
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสำคัญของการศึกษาปัญหาสังคม แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประเภทของปัญหาสังคม การเคลื่อนไหวทางสังคม สถานการณ์ปัญหาสังคมในระดับจุลภาคและมหภาค เทคนิควิธีการวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบของปัญหา เรียนรู้วิธีการและแนวทางการจัดการปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123