503113-65ปฏิบัติการฟิสิกส์ในงานก่อสร้างและโลจิสติกส์ 1
Physics Laboratory in Construction and Logistics 1
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, หลักสูตรวิศวกรรมการก่อสร้าง
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกลของสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น คลื่นและคลื่นเสียง  
รายวิชาต่อเนื่อง:503115
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี16:10-17:5024.219024C392910X    
วิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.ภาคภูมิ บวบทอง
สำรองให้:วิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
29-29-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกลของสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น คลื่นและคลื่นเสียง

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123