210171-65ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
Chinese for Communication 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาจีน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการออกเสียงภาษาจีนเบื้องต้น การอ่านอักษรพินอิน การฟัง การพูด คำศัพท์ รูปประโยค ฝึกการสนทนาในสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ความรู้ด้านคำศัพท์ 200 คำ  
รายวิชาต่อเนื่อง:210271, 210371(#), 210372(#)
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร12:50-16:1027.04.15**029C23023X    
การจัดการการท่องเที่ยว การจัดประชุมและนิทรรศการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายวรยศ ชื่นสบาย
สำรองให้:
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ห้องสอบ 36.04.06**
  P2 อังคาร08:40-12:0027.04.15**029C45045X    
การจัดการโรงแรมและนวัตกรรมการบริการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายวรยศ ชื่นสบาย
สำรองให้:
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ห้องสอบ 36.04.06**
ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P3 อังคาร12:50-16:1036.04.09**050C21021X    
การจัดการโรงแรมและนวัตกรรมการบริการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.ธีรวัฒน์ การโสภา
สำรองให้:
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ห้องสอบ 36.04.06**
คำอธิบายรายวิชา
การออกเสียงภาษาจีนเบื้องต้น การอ่านอักษรพินอิน การฟัง การพูด คำศัพท์ รูปประโยค ฝึกการสนทนาในสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ความรู้ด้านคำศัพท์ 200 คำ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123